Sida:Bref til en vän i Sverige innehållande historisk och geographisk beskrifning öfver colonien Sierra Leona i Afrika.djvu/75

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 75 —

för några veckor sedan, och ehuru Gouverneuren icke ville emottaga dem såsom Colonister här, fingo de dock undsättning, och gå åter til Europa. Det var icke utan, at somliges caracter misstroddes, då hvar och en af dem, som kunde köpa sig en lott, blifvit utan vidare betänkande Colonist. Somlige, isynnerhet af könet, gladde sig öfver at de åter skulle komma til London, hvilket de funno mycket beqvämligare, än at i Afrika anlägga Colonier; men andre, och männerne, som vändt all sin lilla egendom eller lösörepersedlar i penningar, för at köpa sig en lott på Bulama, hvaribland äfven voro några svenskar, och hvilkas afsikt var at sluta sina dagar på denna ön, utan at mera se Europa, hvilket för en och annan lyckades, förr än de tänkte — — voro ganska illa tilfreds, med deras återresa til London. Det lilla som de hade öfrigt af husgeråd, och som de medtagit til Bulama, hade blifvit förstördt eller qvarlemnat der, då de icke kunde föra det med sig, och de gingo nu, blottställde på allt, tilbaka, sedan de laggt deras största förmögenhet i en jordtorfva, til hvilken de nu för alltid vände ryggen. — —

Om vi här varit plågade af sjukdomar, hvilka origtigt träffade anstalter mest vållat; så hafve vi dock deruti varit lycklige,