Sida:Bref til en vän i Sverige innehållande historisk och geographisk beskrifning öfver colonien Sierra Leona i Afrika.djvu/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 8 —

Fastän ingen handel i verlden kan vara mera störande för mänskligheten än denna så skulle likväl ingen vara mera riktande, i anseende till Europeernas slugt öfverlagda betalningssätt, hvarigenom de svarta Handelsmännen lätteligen, deras tiltagande slughet oagtad, dock alltid komma till korrta, om alla de uslingar, hvilka årligen dragas ifrån Afrika kunde vändas i penningar eller effecter: men mindsta delen häraf hinner til bestämd ort!

Uti den raport, som Konungens af England hemliga Conseil och Underhuset afgifvit år 1789, finnes at, ifrån Senegal till Cap-Negro, årligen 80,000 slafvar utföras ifrån Afrika, hvaraf England allena tager hälften. Man har der calculerat, at mortaliteten på slafskeppen belöper sig, per medium til 12 procent ibland slafvarna, och då resan öfver til Amerika vanligen göres på 6 til 7 veckor, så kan man lätt sluta at alla skulle omkomma, om resan varade et år. Likväl händer ofta, ehuru kort resan ock är, at hela lasten dör bort, dels igenom epidemiska smittor, dels när långa vindstillor infalla i den så kallade Cross-passaden[1]

  1. Det skiftet af hafvet, som är imellan östra och västra Passaderne, hvarest stundom alla vindar blåsa, med förfärliga åskor, och ofta vindstillor af månaders längd infalla. Auctor har legat där i nio veckor.