Sida:Bref til en vän i Sverige innehållande historisk och geographisk beskrifning öfver colonien Sierra Leona i Afrika.djvu/83

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 83 —

Gouverneurens tilförordnade Råd. En planteur, vid namn Watt, ifrån West Indien är äfven anländ, som skall bringa landets odling til fullkomlighet. Jag tror säkert, at de alla tre äro män af kundskaper, hvar och en i sit yrke; — men förhatliga oenighet! — Emellan Gouverneuren och hans rådgifvare tyckes redan vara missförstånd! Jag hvarken vet eller bekymrar mig derom, antingen deras Instructioner ålägga dem at hålla Gouverneuren inom trängre gränser, hvartil hans frikostighet emot de svarta Colonisterna kunnat möjligen gifva Directionen anledning, eller om det kan vara sjelftagen myndighet; — men illa står det til.

Hos Engelska nationen finnes i allmänhet en, så tilsägandes, medfödd täflans ande, som drifver hvarje individu at utmärka sig framför sina medbröder. Orsaken härtil ligger utom all tvifvel til största delen i upfostran; men ock til en betydlig del uti Jalousien emellan de tre förenta nationerna, hvilka hjerteligen, ända til ordspråk, förringa hvarandra, för at uphöjas på de andras bekostnad. Om denna täflan å ena sidan verkar fullkomlighet i manufacturer, och sjöfart, hvaruti Irrländaren oförnekligen är bägge de andras mästare, samt alla de andra vackra saker, hvarför