Sida:Bref til en vän i Sverige innehållande historisk och geographisk beskrifning öfver colonien Sierra Leona i Afrika.djvu/86

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 86 —

städer tilhör en Chef, eller Hufvudman, som lyder under Konungen, men har uti sin stad Patriarchal-rätt öfver allt sit folk, utaf hvilka han i allmänhet kallas fader. Omkring Fristaden, inom en tysk mil, finnas 8 eller 10 sådane Chéfer, hvaraf en har sin stad och sit lilla land alldeles omgifvet af Compagniets område. En annan sådan stad ligger en half mil ifrån oss, som blifvit upbyggd och befolkad i sednare åren utaf en flock slafvar af bägge könen, hvilka voro destinerade til West Indien; men som gjorde upror, bemägtigade sig skeppet, och landade vid Sierra-Leona, hvarest de byggt sin stad och äro talrike.

Landets Inbyggare äro alldeles okunnige i Religionen; och alldeles under deras sinnesrörelsers herravälde: Härifrån härrörer det öfverdrifna nitet i deras tilgifvenhet för sina vänner, och ytterligheten i deras hämndgirighet emot deras fiender, hvilken de fortplanta på sina efterkommande, som borrtföra hvarandra i Slafveri, med inbördes bitterhet, då de kunna finna tilfällen, dem de alltid söka och ofta finna. De äro sålunda i allmänhet hedningar, utan någon slags Gudstjenst, Präster, eller Ceremonier, samt förvånsamt vidskeplige. Hvar och en bär på kroppen en liten påse, hvaruti han förvarar små ben, jernbitar och annat