Sida:Bref til en vän i Sverige innehållande historisk och geographisk beskrifning öfver colonien Sierra Leona i Afrika.djvu/88

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 88 —

framlöpa dessförinnan. Qvinnornas trohet och kyskhet synes vara oöfvervinnerlig af alla försök. Denna dygd, om den förtjenar at kallas så, är i sanning dels grundad i deras caracter dels i fördomar; ty deras upfostran, om de icke blifva gifta såsom barn af 5 eller 6 år, i hvilken händelse den förlofvades moder bör vara ansvarig för all våda, hvaruti bruden kunde falla, alstrar den icke, dels ock i deras straff, som verkeligen äro tilräckliga at göra dem omtänksamma äfven emot blotta misstankan. Om en sinnesrörelse af sådan art blossar i en Afrikanskas barm och der märkes, och ingen Slafhandlare är tilstädes, at mannen kan borrtbyta en sådan trolös och yr flicka emot rum, tobak, krut, cattun eller andra åstundade artiklar; så kan han tvinga henne at dricka rödt vatten, för at bevisa sin oskuld! Detta består deruti, at låta den misstänkta personen dricka en myckenhet af vatten, hvaruti et slags bark är kokad, hvilken färgar vattnet rödt och hvilket tros blifva deraf förgiftadt, samt hvaraf verkningarna sålunda vidskepligen bekräfta, som det säges, brottslighet eller oskuld. Barken, som är af en emetisk natur, skall utan tvifvel angripa Patienten på så häftigt sätt, at intet deraf lemnas i hans inälfvor, och om det lyckligen åter upgifves, så är oskulden bevisad — ofta på den drickandes