Sida:Bref til en vän i Sverige innehållande historisk och geographisk beskrifning öfver colonien Sierra Leona i Afrika.djvu/90

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 90 —

executionen är den misstänkte innesluten och noga bevakad, på det han icke måtte äta något, utom det sparsamma riset och vattnet, hvilket man gifver honom, af fruktan at han kunde betjena sig af något motgift. Somlige äro dömde at dricka 7 til 8 calabasser af omkring et halfstops rymd.

Så heligt aktade äro deras äktenskaps förbindelser, ehuru ingångna utan något annat band eller ceremonie, än en liten gåfva til brudens moder, ofta medan flickan ännu är et barn, hvaraf lika så ofta händer, at en man, som tänker på framtiden, kan gifta sig, såsom de kalla det, med en 5 års gammal flicka, som då blifver, såsom förr är sagdt, under modrens vård och ansvar tils hon blifvit manbar, då hon gifves til sin man, och tager emot sin dag til skiftes med de förra. De ogifta, eller sådana, som icke äro köpta eller förlåfvade, äro utan allt slags tvång, och hafva icke den mindsta misstanka om någon harm i deras caresser. Den förstgifta hustrun blir i allmänhet hufvudqvinna, och mest älskad, eller snarare mest betrodd. Alla de öfriga stå under hennes styrelse; och ingen ting kan öfverträffa det förtroende och den enighet, hvaruti de lefva tilsammans. Fastän qvinnorna i Afrika, så väl som flerestädes, äro afsagda fiender til