Sida:Bref til en vän i Sverige innehållande historisk och geographisk beskrifning öfver colonien Sierra Leona i Afrika.djvu/98

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 98 —

om saken som afhandlas. De tala häftigt, men med märkbar urskillning och korrt, och deras tungomål är snarare en art af sång, som intet är obehaglig för örat.

Omkring kl. 10 går hvar och en til sit hus. Hvar och en gift man har sit serskildt, bygt på samma sätt. De gå nu til sängs, det är, uppå mattor af deras egen Fabrik, som bredas ut på golfvet eller, hos somlige, på en uphögning af bräder. Alla hustrurna ligga i et hus eller rum, hvarest mannen äfven har sin plats, tilredd af hustrun för dagen, hvilken derjämte är förbunden at tilreda hans måltider. De öfriga qvinnorna sörja för sig sjelfva och sina barn — förrådet af ris är gemensamt ifrån deras skörd; det öfriga skaffar hustrurna.

I hvar och en af dessa städer, hvarest hvar och en upsätter sit boningsrum efter sin beqvämlighet, och hvar han finner bästa platsen för at slå sit golf, utan all ordning af gator eller torg, hvilka och kunna umbäras, finner man et litet ödehus, hvaruti ingen inkommer; och hvaruti de inkasta sina långa trummor. För ingången