Sida:Chorographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns Beskrifning 1746.pdf/172

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
145

Brygga öfwer, wäster om gambla wärfwet in i Ro-landet på Sanngårdens ägor: uti samma slag föll then store Goliath Skiälrup som förmentes wara en Trulkarl, efter han war skottfri ock aktade ingen kula af bly; skuten twärt igenom med en Silfwer-knapp, dock fäktade han så länge på knän, tils han til öfwerflöd blef igenom ett korsgewär af wåra Swänska til döds slagen.

På thetta stället finnes wäl många stenar upreste, men från Hedenhös här. Hwar wid jag wil påminna, at så ofta man kan finna 9 stenar jordfaste ock satte såsom uti en Cirkel eller rund del, skal man weta, at thenne 9 udd a 9 fot emellan hwar sten så just och jämt, at icke en fingers bredd felar, är Othins Marcke, theräst in Paganismo eller Hedendommen warit en sacer locus, thet är ett heligt rum, ther the hållit sin Afguda-dyrckan ock Offer, hwilket jag inhämtat af ett Manuscript eller bref för kort sedan, skrifwit af then lärda ock mycket berömde Rådmannen ock Stads-Secreteraren i Giöteborg Laurentz Böcker til then widt namnkunnige Doct. ock Profess Oluff d. 30 Jan. 1691, ther i han, såsom en god Antiquarius gifwit wid handen en hop märckwärdige saker, tienande til hans Atlantica.

(3) Lindholmen, 1 helt Hemman, öfwermåtton wäl belägit ned wid Giöta-Älf, fruktbart både til Åker ock Äng, samt försedt med 2:ne stora Trägårdar en på hwarthera sidan om wägen, som går up ifrån Älfwen, jämte åtskilliga Fiskedammar. Thess gräntzor stiga i Norr åt Biskops-Sätet Sannegården ock i Öster åt Rambärget, hafwandes icke allenast wäster ut hela Skeppswärfwet samt Hagana ock Masthugget i Prospect eller ögnasikte, utan ock söder ut hela Giöteborgs Stad med thet skiöna

K