Sida:Chorographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns Beskrifning 1746.pdf/173

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

146

stora Socker-Bruket af sten bygt 5 wåningar högt ock i gamble Staden beläget, som af sal. Commercie-Rådet Jacob Sahlgren på egen bekostnad uprättades 1731 ock är än i godt stånd. Thetta Hemman har warit fordom Anckarhielmarna tilhörigt, men blef sen sålt til framledne Présidenten Johan Rambau, ock efter hans död, blef hans k. Måg Herr Commendeuren Peter von Utfall ägare ther af, hafwandes giort en ansenlig Reparation på thenna förfalna Herregårdens i stånd sätiande, men, thetta alt oaktat, förnimmes hafwa then förl. wåras sålt til Fru Commissariskan Schütz.

På thenna Lindholmens Ägor har fordomdags stådt thet så kallade Lindholms Slott, som legat twärt emot Sanngården å wästra ock emot gambla Skepps-wärfwet å södra sidan, hwar af Rudera ännu synas, om hwilket widlöftigare kan läsas dels uti Doct. ock Biskopens Rhyzelii Suio-Gothia antiqua munita, dels i Præsidis Cederbourgs Beskrifning.[1]

(4) Utom thessa Herregårdar äro ock Arndal ock Pölsebo, dock ofri Frälse, jämte Tegelbruket som nu säges wara förfallit ock obrukeligt, förutan thet, at materien til Tegel är intet mer tilräckelig.

När wid thetta Landet Hisingen ligger Nya Elfsborg, på en liten Ö eller klippa kringflutit, sen thet gambla blef intagit af the Danska ock igenlöst af the Swänske med Elfsborgs Lösen, kom thet aldeles i stånd genom thet gambla Elfsborgs förfalna murar.

1719 i Julio kom Vice-Ammiralen Tornschiöld med några Örlogs-Skepp ock Danska Fartyg hit til nya Elfsborg, sen han med Practiquer intagit

  1. Cederb. Beskrif. p. 20.