Sida:Chorographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns Beskrifning 1746.pdf/174

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
147

Mastrands Fästning, dock gick thet helt förbi änna in til nya wärfwet, hwilket han wille med Skeppen upbränna: Men blef igenom Guds kraftiga bistånd dels af vice-Commendanten Herr Öfwerste Lilia, hälst rätte Commendanten på nya Elfsborg Öfwerste Gadde war bortrest til Medwe-Surbrun, dels af Guarnizonen från Giöteborg, genom Herr General Majoren Stahl von Hollstens tappra anförande ock goda anstalt af tå warande Landshöfdinge Herr Baron Nils Posse tilbaka drefwen med stor förlust af Manskap ock sönderskutna Fartyg, at han knapt kommit ut igen, ther winden ej warit honom så god.[1]

Uti ingenthera kyrcka fins eljest något skrifwärdigt mer än i Annexan Tufwe är Altare-Taflan skiänkter 1691 af en wid namn Gertrud Helgers i sal. M. Otterdals tid.

Hwad änteligen Series Pastorum & Lectorum Lundbyensium beträffar, så är then sådan, som följer:

Sedan primus Præbendarius Rector Scholæ Trivialis i Giöteborg ock sedermera Lector Theologiæ Mag. Henricus Soterus, som redan 1639 haft thetta Pastorat til Præbende ock af höga wederbörande fådt tilstånd at flytta (twifwels utan för bättre beqwämlighet skuld) Prästebordet från tå warande Moderkyrckan Tufwe til Lundby, som tå war Annex, thet Kyrcke-Boken af år 1634 utwisar, med döden aflidit hade, fick efter honom Mag. Jonas Torinius Theologiske Lectionen ock tillika med Lundby Pastorat år 1646; Men tå han wardt förordnad år 1666 til Pastor Cathedralis ock Dom-Probst uti Giöteborg efter Super-Intendenten Doct.

K 2
  1. Cederb. Beskrif. p. 223.