Sida:Chorographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns Beskrifning 1746.pdf/308

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
281

Leonem, in alias Siluas temere irruentem & ab alio Leone strenuerepulsim, skrefwen öfwer General Lövendahls Infall år 1711.

2. Bro Giäl.

Chorographia Bahusiensis sida 281.png

Thetta Pastorat består af ett helt Härad Stångenäs, på Norska Stanngenäs kallad, i Sunnerwijkan belägit, hafwandes Häradet Stångenäs utan twifwel fådt sitt Namn i förstonne af sielfwa Landets eller Ortens Beskaffenhet, i ty thet ligger, som en lång Stång eller såsom ett Näs, thet är Udde, som så kallas af the Norske, men på latin Isthmus seu Peninsula, emellan the 2:ne Fiordar Gulmaren ock Åby, wid hwilckens ända mot hafwet, them seglandom til Rättelse är en Stång uprest på Stångehufwud eller Lysekijls-Udde, som fordom kallades Stången, hafwandes i sitt Sigill 2:ne Långor, effter ther, jämte Kalck-Skutor äro åtskillige Fiske-Skutor at fiska Långer med utlagda krokar på långa starcka Snören til några 100:de Famnar, 2 alnar emellan hwar krok.

Hela Giället består af 130 hela Hemman ock 4 kyrckor nemligen Bro, Brastad, Lyse ock Capellet Lysekijl; Men när ock af hwilcken thesse kyrckor äro bygde, har man ingen wiss underrättelse mer än om Bro, som synes bära thet Namnet af the otaliga många Påstar ock Broer, som ther äro, medelst Landets sancka Situation, Bäckar ock Älfwer, hafwandes fordom warit allenast en Annex under Moderkyrckan Brastad, ty tå