Sida:Chorographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns Beskrifning 1746.pdf/309

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

282

Kiel Rosencrantz Herren på Brobärg, som war tå Sätes-Gården i Bro Sockn, lät ödelägga thet på Prästegårds Ödegård hala fordom belägna Capellet, blef i Stället en Stenkyrcka upbygder, hwad år wet jag intet, men i sal. Herr Ovves Tijd 1699 mäst nedtagen ock på nya Sättet wäl uprättad, är zijrad icke allenast med en wacker Altare-Tala af skiönt Bilthuggerij ock målning för kyrckans Medel så wäl som sielfwa Läktaren, utan ock med en kostbar Predike-Stol förärter af sal. Ammiralen Herr Oloff Strömstierna Herren på Wese, tijt Säterijet från Brobärg, effter Rosencrantzes död, blef förskött jämte thess skiöna Wapn, som på Muren wid hans Stol ock murade Graf med en wäl uthuggen Lijksten ther uppå af år 1730. Rätte Ägaren ock Herren på Wese är nu förtijden Majoren Wälborne Herr Johan Caspar Greiffenschütz, som för några år sen kom ther at få til sin Fru Margareta Strömcrona sal. Ammiralens Frus Brorsdoter, then hon har upfödt ifrån späda Barndomen ock tagit för sitt eget Barn, effter thess sal. Fru Moders död i Carlscrona, som hade til äkta sal. Öfwer-Directeuren öfwer alla Lotzarna i hela Rijket benämd Strömcrona.

Fast Bro Sockn, ther Pastorn bor, är långt större til Hemmantalen, 'n Brastad, sen Färlegårdarna blefwo tillika med Herre-Näset eller Wese gods på Kong XI:tes nådiga utslag 1682, tagne från Foss Pastorat oc Håby Sockn i sal. Kyrckoherden Herr Owe Tegners tijd ock tijt lagde effter gammal häfd, hålles dock Brastads-kyrka för Moderkyrckan ännu ock ther effter wid kyrcke-Räkenskaperna altijd betalar alla onera ock utlagor långt mer än Bro, hälst ther i Socknen