Sida:Chorographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns Beskrifning 1746.pdf/321

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

294

Wese, som af Cronan köpt Skatte-Rättigheten öfwer Lyse-kijl, kunna hielpa til thenna kyrckas Reparation.

I Stället för Tijonde &c. så ger thenna lilla Församling äntå til sin Präst icke allenast 3:ne Offerdagar, utan ock 36 dal. S:mt i Lön årligen samt hwar Man en Långa af then fångade Fisken, dock then största ock bästa som fins, hwilka kallas Präste-Långer; dock har Prästen så mycket Arbete wid thenna kyrckan, som någon af the andra, utom then faran han måste i Storm swäfwa uti både hem ock bort, emedan han altid måste fara til Siös från Lyse. Under Resan til Lyse-kijl, hände thet sig i Hr. Owe Tegners Tijd 1701, at i Bro-fiolen wid Håskiär mot Hammarwijks-Land war genom Storm ock ther på strax utfallit watn, en stor Hwalfisk inkommen, som mitt i Farwatnet stannat, hwilken blef före Gudstiensten, fast then dymedelst drogs sent ut, wäl belagder ock sen effter Gudstiensten i Land dragen ock tagen.

3. Sotenäs Giäl.

Är ett Härad för sig sielf, i Sunnerwijken beläget, bestående af 3:ne Socknar, Moder-kyrckan Tossenne ock 2:ne Annexer, Askum ock Bäwendal, som nu kallas Bäffendal.

Chorographia Bahusiensis sida 294.png

Hwad aldraförst Häradets Namn widkommer, som från urminnes Tid ännu förer i sitt Sigill en Flundra icke just af the små, utan stora Helge-Flundror, som ther wancka, så synes thet effter mitt omdömme, blefwit kalladt