Sida:Chorographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns Beskrifning 1746.pdf/331

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

304

Prästegården Öfwerby, som är 3/4 Hemman, dock ringa til Utsäde, Åker ock Skog, men wäl upbygd i Herr Probsten Kilanders tid, som ock brakt kyrckorna i godt Stånd, hwilka nyligen äro målade af Mäster Schiönfelt, sen the wid sidsta Feigd blefwo mycket förfalne.

Utom Offer ock Smör, niuter Pastor loci then wanliga Landskylden af Annexer ock Mensal-Hemman, allenast några Tunnor Item Tertial Tionden = =  64 Tunor 3. Sk. allenast, emedan hela Pastoratet består, effter nya Jorde-Bokens noga uträkning af 103 hela Hemman; dock har thet altid här warit wälmågende Präster, hälst thetta Giäll ligger långt ifrån Wägen, som ock är swår ock beswärlig at resa.

The Präster ock Kyrckoherdar, man har af Kyrcke-Räkenskaps-Böckerna kunnat upleta äro följande, nemligen.

1 wid Namn Herr Jens 1590.
2 Herr HansOm thessa fins ingen underrättelse.
3 Herr Lauritzon
4 Witus Persson, som blef Religions-Probst 1625 ock war här Pastor til 1647 från 1623.
5 Herr Jens (Secundus Jens hujus loci) Lauritzon 1647.
6 Herr Helge Bruhn Wiljamsson 1663.
7 Herr Nils Ström 1686
8 Herr Nils Oberberg, som fick sal. Strömmens Äncka 1705 ock dödde 1722.
I hwars Ställe, kom Kyrckoherden
9 Herr Oloff Kilander 1723, som war tå gifft, men några år ther effter blef Äncke-Man ock tog så salig Oberbergs Äncka: Blef Probst öfwer sin Församling A:o 1735, sen han tilförne warit