Sida:Chorographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns Beskrifning 1746.pdf/47

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

20

Ock at komma the i siönöd stadde thesto förr til hielp och räddning både til Lif och Gods, om möjeligt wara kan, är försäkradt, at then, som icke allenast hielper sådana, skönt med sin egen stora lifsfara, utan ock först hittar och ger an i rättan Tid något wrak, skal få discretion alt som wraket är godt och stort til, efter förbemälte Placats innehåld.


Thet fierde Capitlet.
Om Hafwet, ock the största Siöar, Älfwar och Strömmar.

OMkring thessa Öjor, Holmar, Skiär och Klippor, hwar med Bahus-Län, hela Skiärgården igenom, är liksom beskantzad, ock är mot Fienden til siös en god mur och wärn, så at ingen Främmande tör fara in i någon hamn utan convoy eller någon Lotz, som får sina Lotzpenningar efter then 1704 af Kongl. Ammiralitets-Collegio författade Taxa, är på then ena sidan thet stora wilda Hafwet, som kallas Wäster- och Norr-Siöen ock Cattegat: På then andra sidan fasta Landet med thess Siöar, Strömmar ock Älfwer.

Aldraförst är nödigt at beskrifwa Hafwet, som billigt bär Namn af Jordenes Foster-Mor, likasom Jorden kallas alles wår Moder. Ty alt thet, som Jorden behöfwer til sitt ock the sinas underhåld, måste hon alt ha utaf Hafwet: Hafwet ger Jorden sin sälta, ty allehanda salia gå igenom hennes buk ock inelfwer til thess fylnad ock förnödenhet: Hafwet ger henne fetma ock swafwelaktigheten. Hafwet meddelar ock Jorden then lifaktiga Mercurialiska