Sida:Chorographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns Beskrifning 1746.pdf/63

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

36

Seg eller Seij. vide Gråseg.

Sill är en omistelig spijs i ett Hushåld, dock af åtskillig storlek, then minsta lijk Anjouvis, ock är skarp under buken, är aldrafetaste, then Stånds-personer i synnerhet bruka at sylta in i krukor, ock är altid så god som then utländske Anjouvis, när then rätt tillagas. Fångas i Fiolana med stora Wader eller Noter om Hösten in til Jul, hwilka Wader äro på 100 Famnar, ock när Sillen står långt ifrån Landet, må man sättja 2 eller 3 Wader tilsammans at kasta omkring them ock draga them til lands, hwar til stor hielp behöfwes af Almogen, som kommer til hielp, tå hwar får sin lott ock del. Then Sill, som första dagen af Noten vptages, kan saltas til Köpmans-Gods: Men hwad som sidst ligger igen ock ey kan så snart ganas ock rensas, brukas til gemene Man för bättre prijs. På få ställen fins Sille-garn, ther i dock fås then största ock förnämsta. Nu på många år har Sillen intet gådt til lands: ock tå man får henne såsom 1727 til stor ömnoghet, ligger hon af mangel på salt, som är här högst at beklaga, ock blir til störste delen rutnad och förskiämt. Hwarföre i Skiärgården borde wara Nederlag på Salt för wederbörande, eller ock frihet at vprätta salt-pannor.

Säl på Danska Kobber, är wäl ingen ätande Fisk, dock är mycket nyttig så wäl för thess wackra skinn, at ther med bekläda Coffertar ock Skrin etc. som ock för thess ömnoga Tran, hwar om förbemält är. Thenna Sälen, som drifwer Sillen och Segen i Fiolarna, fångas här dels med skiutande, dels med stor grof wad, som sättes i hafwet såsom Botn-garn, ther i han fångas: Men som Bahuslänningarna intet äro rätt uplyste om thetta Sälefiskeriet, finner jag nödigt til theras förkofring, låta them weta, huru