Sida:Chorographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns Beskrifning 1746.pdf/65

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

38

Lands, sänka sina Sälar ock låta them ligga, hwar efter the fara tilbaka, när the hemkomma. Sälen kan ligga under watnet hela 5 eller 6 weckor utan skada. Och såsom Sälekarlen merendels lämnar Soflet hemma ock liter på Säle-kiött ock Fogel, som han öfwerflödigt wid Landet får skiuta ock insalta, så tager han köttet af Sälen til Mats, kokandes thet som annat kött; Men Späcket af Sälen lämnar han wid huden at ther af koka Tran: Af Magen gör han Korf. The andre Tarmarna kastar han bort.

Thetta Säle-fisket warar, så länge Isen ligger ock drifwes: Men rätta tiden kan man icke rätt säga, ty thet är stundom tidigare ock stundom senare.

Then skickeligaste ock bästa wäderleken är Wästan ock Nordwästan til thetta arbete, samt, tå isen esomoftast skiljes, allenast man må akta sig, at han icke fastnar emellan något Land ock Tiäl-is.

Ock som kölden är stor ock elden therföre nödig, så beflita the sig altid om torr wed. Men sielfwa eld-staden är en stor stock-ände, ock bära honom hwart the wilja på ijsen: På then samma göra the up elden, läggandes weden ändalångs efter stocken, tå han en god tid kan betjena them: Men lades weden twärt öfwer, förtärdes han strax. The som oaktsamme äro, tända weden på sielfwa ijsen hopetals an, tå thet öfwersta allenast brinner.

Äljest påminnes, at om wårdagen i Mattismässe-tijden sker ock i Roslagen en rolig jakt med Sälekut-fånge. Hwilket har sin särdeles nytta, lust ock möda. Nyttan består i the unge Säle-kuterne eller ungarna. Deraf ynglas icke på ijsen eller Skiär-klippan mer än en, som dijr til Wårfrudagen ock tå får kuten eller ungen wett: Imedlertid wet han icke sky eller fly folcket, utan man kan