Sida:Chorographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns Beskrifning 1746.pdf/66

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
39

slå honom med en käpp, eller huru man wil, har ock then tiden skiönt skinn, godt kött ock nog späck; ty hwar gång han dijr modren, säges, at han tager på sig en marck späck, hwilket ses ther af, emedan, tå han dijt ut, har han större späck än modren.

Men när Sälen har kutet, eller tå hon wil kuta, blås hon up med sin anda ett lijtet hol på ijsen, han må wara så tiock som han wil, så kan hon blåsa honom up under ifrån, men åfwan ifrån har hon ingen mackt (tå ock händer, när kalla winteren är ock waken frys igen, at hon stänges ifrån waken) igenom thenne wak går hon eljest neder i siön ock up til sin unge.

Lusten består ther i, at tå ijsen är starck, kan man med thessa kutungar hafwa nöijaktig lust ock stort tidsfördrif; I ty man kan taga them lefwandes med händerna. Man kan ock eljest fånga them, så at thenna jakt är rätt rolig.

Mödosamt faller thet, när man råkar elak ijs then tiden, som han är sönderslagen af storm, tå man måste hoppa från thet ena ijsstycket til thet andra ock hjelpa sig med goda ock långa Pijkstafwar.

Men när Wårfrudagen är inne, går Säl-ungen til siös, rädes ock skyr för folcket, men får sedan icke mera dij modren. Thetta är alt hwad jag kan ge wid handen om Säle-fiskeriet, hwar af hwar ock en må taga så mycket honom behagar.

På Rimwis warda alla thessa slags fiskar sål. innefattade.

Thet har then store Gud Bahus-Län ock hwart Härad
Bland annat af sin Nåd måst all slags fisk förärat;
Tänck uti Gulmars fiol/ som går åt Saltkiäll opp
Fins allehanda fisk/ som tijt plä ha sitt lopp.

C 4