Sida:Chorographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns Beskrifning 1746.pdf/68

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
41

Thess utan äro i Dammar mångfaldiga Carusser ock Ruder ja ock Karper på några ställen.

Thet 6:te Capitlet.

Om alla the Siö- ock Skogs-foglar samt flygande insecter ock diur/ som finnas i Bahus-Län.

ÄNder äro här itskillige slag, tamma ock wilde, små ock stora, Dyk-änder, Krik-änder, Stock-Änder, Turckiska Änder har man ock nyligen sig här förskaffat, se rätt wäl ut, swarthwita som Orrar ock lukta bara balsam under wingarna, hwaraf then Turckiska balsamen göres. Thet säges, at i Norrige fins ett särdeles slags Änder, som wäxa på Trä, dock på thet sättet, at the släppa sin säd på gamla stockar ock träer i siöen liggande, hwaraf wäxer ett skal, som ett ägg, fast wid trädet, hwar utur sedan wid solenes heta ock wärckan ungarna framkomma som andra And-ungar ock ther efter upwäxa ock altså kallas Stock-Änder.

Åle-Kråker, stora swarta med långa halsar, uppehålla sig i Salt-Siöen.

Äder eller Ärer ett slags siö-fogel mindre än Giäss, men större än Änder. Deras ägg som mycket tagas bort, för theras fetma ock godhet i mat, äro långa mörkgröna: Thesse foglar äro för theras härliga duun skuld, som kallas Äder-dun, i stort wärde ock förbudne at skiutas. Then lefwande dunen, som finnes i theras Reder, ock är långt skiönare än then som plockes af foglen, tå han är död,

C 5