Sida:Clerck 1757 Svenska Spindlar - Aranei Svecici.pdf/16

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
FÖRETAL.

tydeligheten. Deras kåstsamhet hade då blifwit långt drygare både för Förläggaren och Köparen.

Den method, jag i detta arbete har brukat, underkastas Läsarens omdöme: ehuru jag tyckt, den vara någorlunda fullständig och redig, håller jag den dock icke för så god, at den ju vida kan förbättras, och är altså beredd, at i Supplementet vidlöftigare utföra hvad här för kårtheten skul är utelämnadt.

Ingen bör tvifla, at flera Spindlar gifvas, än här äro beskrefne. Således, på det deras Historia, med sina tilhöriga märkvärdigheter, må, så mycket mögeligit är, blifva fullkomlig, anmodas denna Vetenskapens älskare, at, när någon ny Slägt eller Art finnes, den då må beskrifvas, med de omständigheter, som i detta arbetet tydeligen visas vara nödvändiga, samt afritad, jämte sjelfva Spindelen, til mig sändas: då jag ej ärnar betaga någon upfinnings-hedern, utan skal, tillika med Spindelens Beskrifning, uptekna Angifvarens namn i Supplementet.

¤ ¤ ¤


FÖR-

PARS