Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/409

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
21

Men det wore ju orimligt, at fordra pigkunskaper af bättre mäns Döttrar?

Misslyckan, den ständigt öfwerklagade misslyckan uti de betydligaste hushålls-delarna leder sitt mästa ursprung ifrån Matmodrens egen okunnighet i rätta grundläggningen af hwarje syssla, hwarföre det ej tyckes wara för mycket begärdt, at Flickor ifrån barndomen få insigt uti alt det, som hörer til en wäl beställd hushållning, såsom baka, brygga, slagta med mera, hälst de som wistas på landet. I spädare åren fästes all ting bättre i minnet, och kommer wäl til pass, då hon får högst okunniga Pigor, som klaganswärdt äro upfödde och inöfwade af slarfaktiga Mödrar, som aldrig kunnat och aldrig wilja weta något bättre. När en Matmoder således sjelf förstår tillställningen, kommer aldrig misslyckan i fråga, ej eller fruktar hon för ombyte af Tjenstehjon, då sjelfwa hushålls-roret ligger uti hennes egna händer.

På hwad sätt skola då dessa gröfre kunskaper kunna inhämtas af et Barn?

Under den tiden kan ingen annan un-

der-
B 3