Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/163

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
152 FOR
FOR

bärgaktig eller jämn; men utom måssar och kärr mycket oländig och stenbunden. Rådande jordarten är sandör eller mojord. Skogen är hjelpelig, när man ej beräknar behowet för stångjärnssmidet wid Forsmarks Järnwärk. Utsädet på öpen åker, plogland, ävensom smärre inhägnader tilhörige Bruks-arbetarne är 48 tunnor råg och 35 à 40 tunnor korn. År 1810 war Folkmängden 831. Församlingen nyttjar til sin Gudstjänst kyrkan som ligger wid Forsmarks Järnwärk, hwilken är belägen under 60 gr. 23 min. Polhöjd; 11 mil från Stockholm.

Forsmark, et Järnwärk uti förenämnde Sokn, består af 2 hamrar och 4 härdar, samt äger 2875 skeppund stångjärnssmide. Skogen är til Wärkets drift obetydlig. Åbyggnaden är ansenlig. Huwudbyggningen är et präktigt stenhus af 3 wåningars högd, försedd med en wacker borggård, som omgiwes af järngaller på en lägre stenmur. En ansenlig lustpark i Engelsk stil i förening med fruktträgården omgiwer byggnaden. — Med Wärket är förenad en landtegendom bestående af 6 Mantal, hwilken är sammansatt af åtskilliga frälse- och skattehemman. Gårdens landtbruk är 15 tunnors utsäde i öpen åker. Ängen innehåller 740 tunnland och ger omkring 1000 lass hö i wanliga år. Beteshagarne utgöra 824 tunnland, och 29 skär, hwilka äwen nyttjas til bete, innehålla öwer 500 Tunnland. Skogen är 6347 tunnland. Malm erhålles från Danmora odalfält tilräcklig. Tackjärnet tilwärkas til en del wid Berkinge masugn i denna Sokn, som hörer under Järnwärket, och til en del wid en Masugn i Finland, som äger ymnig skog. Under Forsmarks Bruk hörer ock Johannisfors Järn-manufacturwärk i denna Sokn.

Forsnäs, et Järnwärk uti Alsters Sokn i Wärmeland, består af 1 hammare med 1 härd, äger 300 skeppund stångjärnssmide, men swag tilgång på kol, i jämförelse med dess privilegierade tilwärkning.

Forsnäs, en Sätesgård i Östergötland.

Forssa, et Järnwärk uti Östra Wingåkers Sokn i Södermanland, består af 1 hammare och 2 härdar, äger 460 skepp:d stångjärns-smide samt 100 skeppund förädlings-smide under 1 knip- och 2 spikhamrar. Til Wärkets drift finnes ingen egen skog, utom recognitions-skogen. Åbyggnaden, af trä, består af en prydlig huwudbyggning om 2 wåningar samt 2 flygelbyggningar. Å ömse sidor om Gården finnas 2 wäl anlagde trägårdar, den ena för rotwäxter och köksförnödenheter, den andra försedd med en myckenhet af utwalda fruktträn. Uti strömen är et godt ålfiske kalladt Nors ålfiske.

Forssa, en Sokn i Södermanland, Nyköpings Län och Willåtinge Härad, är Annex til Årdala Pastorat, håller i widd 0.42 qvadrat mil samt består af 21.8 Mantal. Marken är ojämn och bärgaktig. Jordmånen är lera, med någon klapur. De fläste hemman äga nödtorftig skog. Utsädet är 270 tunnor. År 1810 war Folkmängden 637. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Årdala kyrka. Den betydligaste Gården i Soknen heter Malstanäs.

Forssa, et Consistorielt Pastorat i Hälsingland, består af 2 Soknar: Forssa, Moderförsamling och Hög Annex, håller i widd 3.65 qvadr. mil, samt innefattar 78 Mantal. — Forssa Sokn håller i widd 2.84 qvadr. mil, samt består af 49.3 Mantal. Marken är til mästa delen ojämn och bärgaktig, samt genomskuren af strömwatn och sjöar. Jordmånen är af åtskillig art: