Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/610

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
REG
REL 599

het af skog; på några ställen hjelpeligt, och wid 2 à 3 hemman brist, som härrör af ganska inskränkta ägor. Utsädet är mellan 230 och 250 tunnor, som dock kan ökas med några tunnor, som besås af trädet. År 1815 war Folkmängden 1049. Kyrkan är belägen under 58 gr. 55 min. Polhöjd; 5.5 mil från Linköping. Den betydligaste Gården i Soknen är följande:

Regnaholm, en Sätesgård, äger 14 à 15 tunnors utsäde, godt höbol, hjelpelig skog, ansenlig och prydlig mangårdsbyggning af sten, äwenså bodar och ladugårdshus af sten, jämte en så wäl til läge och storlek, som til fägring ypperlig trägård.

Regnsjö, på Kartan Rängsjö, en Sokn i Hälsingland och Södra Fögderiet är Annex til Mo Pastorat, håller i widd 1.03 qv. mil, samt innefattar 29 Mantal. Marken är bärgaktig och ojämn. Jordmånen består til större delen af lerblandad mo. Skogen är mer än tilräckelig til behowet, så at något bräder, plankor och kol kunna afyttras. Utsädet, utom den mark som nyttjas til circulations-säde, är 180 tunnor. År 1810 war Folkmängden 940. Kyrkan är belägen 1.4 mil från Moderkyrkan. I Soknen finnes et Boställe för en Stabs-Löjtnant wid Hälsinge Regimentet.

Reinholdsfors, et Järnwärk uti Brunskog Sokn i Wärmeland, består af 1 hammare med 2 härdar och äger 460 skeppund stångjärnssmide. Tilgången af egen skog är otilräckelig, utan kol måste köpas från andra skogar.

Rekarne, et Fögderi i Södermanland och Nyköpings Län, beläget i nordwästra delen af landet, wid sjöarne Mälaren och Hjelmaren, håller i widd 9.2 qv. mil. Det består af 2

Härad: Östra och Wästra Rekarne, samt innehåller 2 Städer och 19 Soknar. Östra Rekarne innefattar 1 Stad: Eskilstuna, samt 11 Soknar: Kloster, Wallby, Hammarby, Tjula, Sundby, Jäder, Barwa, Stenqwista, Ärla, Husby, Näshulta. Wästra Rekarne inbegriper 1 Stad: Torshälla, samt 8 Soknar: Torshälla, Tumbo, Råby, Fors, Gilberga, Lista, Öja, Wästermo, samt en del af Torpa.

Rella, en Herregård uti Högsrum Sokn på Öland, äger 60 tunnland öpen jord, mellan 60 och 70 parlass hö, godt bete i 2 hagar, nödigt bränsle af tall och gran, samt löfskog, här och där några ekar, prydlig åbyggnad af trä, så wäl man- som ladugård i godt stånd, wacker trägård, 5 goda torp.

Relling, en Sokn, är Annex til Fedts Pastorat uti Rommerige i Norge.

Rellingen, en ansenlig Gård uti Nordalens Sokn uti Romsdals Amt i Norge.

Remmarlöf, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Harjagers Härad, är Annex til Wästra Sallerups Pastorat, samt innehåller 7.2 Mantal. Marken är jämn och bördig. Rådande jordmånen är lera. Skog finnes ingen. Utsädet är 233 tunnor. År 1805 war Folkmängden 207. Kyrkan är belägen 0.25 mil från Moderkyrkan.

Remmarlöf, en Kongs Ladugård uti förenämnde Sokn, består af 1.2 Mantal, äger tämeligen ansenligt utsäde, tilräckeligt höbol. Mangården består af 4 korswärksbyggningar. Under Gården lyda 0.7 Mantal Kronohemman och 1 Torp.

Remmene, en Sätesgård i Wärmeland.

Remmene, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Kullings Härad, är Annex til Halljunga Pastorat, samt innehåller 8.8 Mantal. Här fin-