Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/635

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
624 RÅN
RÅÖ

nors utsäde. Höbolet är swagt, mäst starr, altid otilräckeligt, dock har nuwarande ägaren genom kostsama odlingar af kärr til ängar ganska mycket afhjelpt foderbristen. Skogen är hjelpelig. Fiskwatnet är godt och lönande. Til denna egendom hörer et Järnwärk af samma namn, hwars årliga stångjärnssmide är 2500 skepp:d bärgswigt med 3.75 skeppund hammarskatt. Tackjärnet hämtas från Wällnora masugn i Knutby Sokn. Koltilgången är merendels af egne skogar så inom som utom Soknen. Wärket driwes med öwerfall af watnet som ledes genom en canal 486 famnar lång, från Gawels Långsjön, 92 famnar från Wärket faller watnet i Skewiken. Lastageplats är Norrtälje, dit järnet föres landwägen. Byggnaderna wid Wärket äro af trä, utom Smedjorne som äro bygde af sten.

Rånö, en Sätesgård i Södermanland.

Råssared, en Sätesgård uti Fjärås Sokn i Halland, har mellan 40 och 50 tunnors utsäde, tämeligen ymnigt höbol och skog, wacker mangårdsbyggnad af trä, jämte en ansenlig och wacker trägård.

Råssberga, et Järnwärk uti By Sokn i Dalarne, äger 220 skeppund stångjärnssmide.

Råsse, et Järnwärk i samma Sokn, äger 175 skeppund stångjärnssmide.

Råtnedal, et Järnwärk uti Sund Sokn i Wärmeland, äger 920 skeppund stångjärnssmide.

Råtneholm, et Järnwärk uti förenämnde Sokn, äger 460 skeppund stångjärnssmide.

Råus, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Luggude Härad, är Annex til Hälsingborgs Pastorat, samt innehåller 15.7 Mantal. Marken är jämn och högländt. Rådande jordmånen är sand och klapur, något litet

lera på sina ställen. På skog är brist. Utsädet kan beräknas 30 tunnor på Mantalet. Ensäde nyttjas. År 1805 war Folkmängden 926. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Hälsingborg.

Råö, en Sätesgård uti Onsala Sokn i Halland, äger 20 à 24 tunnors utsäde, höbol til 80 parlass, ingen skog, förswarlig mangårdsbyggnad.

Rädven, en Sokn, är Annex til Vedöe Pastorat uti Romsdals Amt i Norge.

Räfsjö, en Frälse Sätesgård uti Fiwelsta Sokn i Östergötland, består af 1 Mantal, äger 50 tunnors utsäde i god lerjord, utom en under odling warande mosse, knapt höbol, obetydlig skog, prydlig mangårdsbyggning, wacker trägård, 3 torp.

Räfsnäs, en Kungsgård uti Toresund Sokn i Södermanland, 0.75 mil från Mariefred. På dess ägor är rådande jordmånen stark lera, men äwen tall- eller björklera samt sandmylla finnes. Utsädet är 35 tunnor. Höfångsten är mellan 2 och 300 lass. Betet är godt och tilräckeligt. Skog finnes i hagar blott til wedbrand och stängsel, men storskogen af tall och gran är wacker. Fiske uti den delen af Mälaren som omger Gården är dåligt. Mangården består af en huwudbyggning en wåning med 2 Frontespicer och 1 flygel 2 wåningar, af trä och gamla. Trägårdar äro 2 små, men prydliga och försedde med goda fruktträn. Utmarken är något bärgig och stenig. Til Gården höra 5 stycken holmar i Mälaren, hwaraf en med torp och de öfrige til bete för ungnöt. Arbetsstyrkan äro 7 torp, resten Krono-dagswärken från Öwerselö och Ytterselö Soknar samt eget statfolk. På denna Gård har Konung Gustaf I uppehållit sig lönligen någon tid för at undkomma K. Kristierns