Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/956

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
WÄR
WÄR 945

Mineralier. Järn i myckenhet, något koppar, litet bly och silwer, kalk, marmor, späcksten, brynsten och andra nyttiga stenarter. Wäxter. Hafra är den slags säd som mäst sås i detta Land; därnäst råg, hwartil kommer något korn, wete och ärter, samt hwarjehanda rot- och kökswäxter, däraf potäter planteras ymnigast. De trakter, som ligga wid Wänern, förnämligast östra sidan, skörda tilräckelig säd til husbehof. Norra delen af Landet är försedd med ansenliga skogar, däraf den så kallade Tolfmila skogen är den betydligaste. Djur. Utom boskap finnes i skogarne flera slags Rofdjur, såsom Björn, Warg, Järf, Räf och andra slag, samt mycken Fjäderwildbråd, hwartil höra Tjäder, Orre, Ripa, Järpe. Sjöarne och Strömarne äro i allmänhet fiskrike. Utaf Fiskeslag fångas Lax, Stam, Asp, Slom, Gädda, Abborre, Sutare, Id, Wimba, Ruda, Sikling, Nejonöga, Ål, utom flera andra slag. — Folkmängd År 1810 steg densamma til 140990. Inbyggarne nära sig i allmänhet af jordbruk och boskapsskötsel, men uti Bärgslagen förnämligast af bärgsbruk och de handteringar som därmed åtfölja. Härtil kommer skogshygge uti de Soknar, som äga ymnigt skog. Årligen fällas flera tusende stockar Sågtimmer, hwilka nedflottas utföre de större wattudragen, samt sågas dels uti de i Landet warande sågwärk, dels föras sjöledes öwer Wänern til Göta Älf, för at där sågas. Handelen idkas med masteträn, bjälkar, timmer, bräder, tjära, men förnämligast järn. — Hela Landet hörer til Carlstads Stift, samt utgör en Lagsaga, fördelad i 4 Häradshöfdinge Jurisdictioner, och lydande under Swea Håfrätt. — I anseende til Politiska författningen utgör

Wärmeland, med undantag af Carlskoga Bärgslag et Höfdingdöme. Detta håller i widd 148 qv. mil; däraf watnen, utom Wänern intaga 8 qv. mil och torra Landet 140 qv. mil. Det består af 1708 Mantal. År 1810 utgjorde öpna åkerjorden 101916 tunnland eller litet öwer 4.4 qv. mil, det är omkring en trettiotredjedel af Landets areala widd. Samma år steg Folkmängden til 134808, däraf 64934 woro mankön och 69874 qwinkön. Utsädet war tunnor: Wete 491, råg 4646, korn 3669, hafra 67810, blandsäd 5464, ärter 1168, potäter 5109. Summa 91357. Skörden war tunnor: Wete 2455, råg 61168, korn 18345, hafra 339050, blandsäd 21856, ärter 4672, potäter 40872, summa 488418. Då underhöllos 13606 hästar, 4404 oxar, 44103 kor, 20998 ungnöt, 74977 får, 9005 par dragare. År 1803 funnos i Länet 35 järngruwor, malmwinsten war 126818 skeppund, masugnar woro 35, stångjärnswärk 69. Stångjärnssmidet war 66214, ämnessmidet 1974 skeppund. Summa smide 60,188 skeppund. Länet är indeladt i 4 Fögderien kallade Mellansysslet, Wästersysslet, Östersysslet, Södersysslet, samt består af 12 Härad: Carlstads, Grums, Kils, Älfdals, Ölme, Wäse, Wisnums, Fryksdals, Jösse, Nordmarks, Gilberga och Näs, samt Filipstads Bärgslag, hwilka jämte Carlskoga Bärgslag i Örebro Län äro fördelta på 4 Häradshöfdinge-Jurisdictioner. Bärgslagen utgör et Bärgmästardöme och et Bärgsfögderi. Beträffande Militären så underhåller större delen af Länet et Infanteri Regimente, kalladt Wärmelands Regemente. Den mindre delen underhåller en del af Nerikes Regimente. — Länet innefattar 4 Städer: Carlstad, Kristinehamn, Filipstad och Oskarstad, samt 82 Soknar och

M m m