Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/983

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
972 WÄS
WÄS

na några flacka fält mellan sig til upodlingar, mer än hwad inbyggarne på de mer och mindre sluttande högderne kunnat upbruka, undantagande där större wattudrag af strömar och sjöar förefalla: där utmed kunna här och där några små flackländigheter förekomma. Den öfriga delen af Landet äger öweralt et flackt läge, och liknar aldeles Upland, med enahanda art af där och hwar upstickande låga bärgskullar, likwäl med den åtskilnad, at de därimellan warande upodlade ställen äro widsträcktare, så at inom Swealand finnas här de fläste och störste såningsmän. I allmänhet är Landet begåwadt med en fruktbar jordmån, ymniga åkrar, tilräckelig äng och mulbete samt wackra skogar, däraf märkas Långheden uti skilnaden mellan detta Landskap och Dalarne, samt Käglan, wid gränsen til Nerike, förutan andra ansenliga skogar här och där i Landet samt Bärgslagen. De största Strömarne som finnes i Landet äro desamma som äro anförde wid Wästerås Län. Den största Sjön är Mälaren. Andre Sjöar af betydenhet äro Hallaren, Åmänningen, Wäringen, Wikern, Halvarsnoren, Torwarpen, Sörelgen, Norrelgen, Råswalen, Ljusnaren, Norra Hörken, Södra Hörken, Greken, Fåsjön. År 1810 steg Folkmängden til 94,931. Landskapet består af 2 Huwuddelar: den östra och större, hållande i widd 49 qv. mil, utgör större delen af Wästerås Län; den wästra och mindre hållande i widd 33 qv. mil, innefattar norra delen af Örebro Län. Näst efter Wärmeland har detta Landskap den största järntilwärkningen i Riket. Stångjärnssmidet, ännesjärnet härunder begripet stiger til nära 70,000 skeppund. Järnwärkens antal stiger til 76. Hela Landskapet hörer til Wästerås

Stift. Det innehåller 6 Städer: Wästerås, Sala, Köping, Nora och Linde, samt 79 Soknar och Kapellsförsamlingar, hwilka utgöra 70 Pastorat. I anseende til Rättegången hörer Landet til Wästmanlands lagsaga, utom Fellingsbro Sokn som hörer til Nerikes. Landet underhåller indelt krigsfolk: 4 Compagnien af Lif-Regementet, hwaraf 3 nu äro förwandlade til Fotfolk eller lätt Infanteri, samt 1 Regemente Infanteri kalladt Wästmanlands Regemente som består af 1200 man. Beträffande bärgswäsendet så är här 1:o Sala Silver Bärgslag, som utgör et Bärgmästardöme, under en Bärgs-Hauptman och en Bärgmästare. 2:o Ljusnarsbergs samt Grythytte och Julsjö Bärgslager, som utgöra 1 Bärgmästardöme och 2 Bärgsfögderien. 3:o Nora och Lindes Bärgslager hwilka utgöra 2 Bärgsfögderien samt större delen af et Bärgmästardöme. 4:o Norbergs och Skinskattebergs Bärgslager som utgöra 2 Bärgsfögderien, samt lyda under Öster- och Wäster-Bärgslags Bärgmästardöme.

Wästraby, en Sätesgård uti Hult Sokn i Småland, förmedlad från 2.5 Mantal, äger 24 tunnors utsäde: 10 om hösten och 14 om wåren, godt höbol och mulbete, brist på skog, brandförsäkrad mangårdsbyggnad bestående af trähus, huwudbyggningen utwändigt rappad, trägård med flere fruktträn.

Wästrum, en Kapellsförsamling i Småland, Kalmare Län och Tjust Fögderi, är Annex til Gladhammars Pastorat. Hon består dels af fast land, dels af öar och holmar i Skärgården. Marken på fasta Landet är bärgaktig, med åkrar och ängar i dälderne, som mäst bestå af lera och äwen på wissa ställen af sandjord. Skog finnes på åtskilliga ställen ymnig, men hjel-