Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/985

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
974 WÖR
YMS

Sokns skogsbrist betydlig. Utsädet är 250 tunnor, mästadelen wårsäd. År 1810 war Folkmängden 301. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan.

Wörta, (Stora) en Herregård uti Nättraby Sokn i Bleking, består af 0.75 Mantal, äger 20 tunnors utsäde, ymnigt höbol, ringa skog, wacker mangårdsbyggnad af trä.

Y.

Ydre, et Härad i Östergötland, utgör sydligaste delen af detta Landskap, innefattar 7 hela Soknar: Malesanda, Torpa, Asby, Sund, Wästra Ryd, Norra Wi, Swinhult, samt delar af Askeryd och Rumskulla Soknar i Småland.

Yllesta, et Consistorielt Pastorat i Wästergötland, Mariestads Län och Wartofta Härad, innefattar 3 Soknar: Yllesta, Moderförsamling, Näs och Wistorp, Annexer, samt består af 47.3 Mantal. Utsädet är 1350 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1036. — Yllesta Sokn består af 20.8 Mantal. Marken är til en del bärgaktig och mycket stenbunden, samt af kärr och måssar omgiwen, har äwen å många ställen stora och odugliga torfmåssar. Rådande jordmånen är af bördig sandmylla, til 3 qwarters djup, ofta på lerbotn, men nästan öweralt wattusjuk och kall, medelst de omkring ägorna liggande måssars köld och fuktighet, som genom dikning kunde mycket afhjelpas, om tid och tilgångar sådant medgåwo. Soknen har til större delen skog til ris och wedbrand, men intet hjepeligt til dess behof. Til gärdsle och byggnad måste köpas. Utsädet af all slags säd är 600 tunnor. År 1810 war Folkmängden 503.

Kyrkan är belägen under 58 gr. 3 min. Polhöjd; 7 mil från Mariestad. De betydligaste Gårdarne heta Kettilstorp Herregården, och Yllesta Bordsgården, hwilka äro i sambruk.

Ymseborg, fordom et befäst Slott uti Bäck Sokn uti Wadsbo Härad i Wästergötland, 1.5 mil från Mariæstad. Förfallna murar efter detta fäste finnas ännu.

Ymseholm, en Sätesgård i Wästergötland.

Ynglingarum, en Herregård uti Häglinge Sokn i Skåne, äger 50 tunnors utsäde, tämeligen godt höbol, obetydelig skog, behöflig trägård.

Ysane, en Sokn i Bleking och Listers Härad, är Annex til Gammalstorps Pastorat. År 1805 war Folkmängden 760. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Moderkyrkan.

Ysby, en Sokn i Halland och Höks Härad, är Annex til Renneslöfs Pastorat, samt består af 118 Mantal. Marken är af lika beskaffenhet som i Renneslöf. I östra delen finnes skog, dock ej hjelpelig, hwarföre Soknen äro underkastad samma öde som Renneslöf. Utsädet är 214 tunnor. År 1805 war Folkmängden 372. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan.

Ystad, en Stad i Skåne, Malmö Län och Herresta Härad, wid Östersjön, på ömse sidor om en liten å, eller bäck som flyter härigenom, under 55 gr. 25 min. Polhöjd; 60.7 mil från Stockholm och 5.7 mil från Malmö, är irregulär, med til större delen trånga och krokiga gator och gränder, hwilka äro 18 à 20 til antalet. Han håller i längd 600 famnar, i bredd 300 och i widd 75 tunnland. 2 Torg finnas, bägge irregulära. Gårdarnes antal stiger til omkring 400 med 112 trägårdar och obebyggda tomter. Husen äro mästadelen byggde af korswärke,