Sida:Een Lijten Kockebook-1650.djvu/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
Företaal.

Fisk och annat sådant/ och wil hafwa gott Sodh på/ och man medh andra slagh icke wille blandat med/ så at thet blifwer lagom tiockt/ så kan man tagha ett stycke Fisk/ Hönans Lefwer och Wingar/ ett stycke aff Lambköttet/ aff Fogel sammaledhes med litet aff Sodhet/ stötat smått i een Morter medh mera som en wil hafwa ther i/ och sedhan tryckat genom Durchslaghet eller Håårsichtet/ ty aff samma slaghet så gifwer ock thet bästa smaken.

När som en wil koka fersk Fisk/ hwad slagh thet tå hälst är/ när som han är wäl reen giord/ och skölder medh Kråsedt eller icke/ så skal man salta honom på ett Faat/ och låta honom liggia i saltet en 14 Tijma effter som han är stoor til och behöfwer salt/ och när som tu tå wilt kokan i hwad Soppa som thet tå hälst är/ så skal Saltet wäl rystas aff honom/ och han lägges i ett reent Faat/ thedan han slås i thet Sodhet som man wil hafwa ther til.

Men all then Fisk som siudes medh salt och watn allena/ om thet än är i wijn och Ättickia/ så saltas thet såsom brukelighit är/ här finnes och fåå orter uthi/ såsom Smör står nämpt/ och lijkwäl måste wara/ thet heemställer man Kocken sielf/

ty