Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/283

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1835.]275
landets höjning.

omkring viken vid Concepcion lyftades två eller tre fot, men det för tjenar anmärkas, att emedan vågen hade utplånat de gamla linierna af tidvattnets inverkan på de sluttande, sandiga stränderna, så kunde jag icke upptäcka några bevis för detta faktum, utom invånarnes sammanstämmande vittnesbörd, att ett litet klippigt skär, som nu låg i dagen, förut var under vatten. På ön Santa Maria, som ligger omkring fem mil borta, var höjningen betydligare; ty på ett håll fann kapten Fitz Roy bäddar af ruttnande musslor, ännu fastsittande vid klipporna, tio fot öfver högvattensmärket; och invånarne hade förut vid springebb dykat efter dessa musslor. Denna landsträckas höjning är synnerligen intressant, både emedan den varit skådeplatsen för åtskilliga andra våldsamma jordbäfningar och till följe af den stora mängd hafsmusslor, som ligga spridda öfver landet till en höjd af 600 och kanske ända till 1,000 fot. I Valparaiso finnas, såsom jag redan har anmärkt, dylika skal på en höjd af 1,300 fot; och det är knappast möjligt att betvifla, att denna stora höjning åstadkommits genom flera små lyftningar, sådana som åtföljde eller förorsakade detta års jordbäfning; äfvensom genom en omärkligt långsam höjning, som helt visst är i gång på vissa delar af denna kust.

Ön Juan Fernandez, som ligger 60 mil nordost härifrån, skakades våldsamt under den stora jordbäfningen den 20:e, så att träden slogos emot hvarandra och en vulkan frambröt under vattnet tätt invid stranden. Dessa omständigheter äro märkliga, emedan denna ö äfven under jordbäfningen år 1751 var svårare utsatt, än andra ställen på lika stort afstånd från Concepcion; och detta tyckes antyda något underjordiskt samband mellan dessa begge ställen. Chiloe, som ligger omkring 57 mil söder om Concepcion, tyckes hafva skakats häftigare än det mellanliggande distriktet Valdivia, hvarest vulkanen Villavica alls icke kom i rörelse, under det att på Cordilleran midt för Chiloe två vulkaner på samma gång utbröto i häftig verksamhet. Dessa begge vulkaner jemte några angränsande fortsatte en lång tid sina utbrott och rönte tio månader efteråt ånyo inverkan af en jordbäfning i Concepcion. Några karlar, som höggo ved vid foten af en af dessa vulkaner, märkte icke stöten den 20 februari, ehuru hela den omgifvande trakten var i rörelse. Här hafva vi således ett utbrott, hvilket afleder och träder i stället för ett jordskalf, liksom, enligt det lägre folkets tro, fallet skulle hafva blifvit i Concepcion, om vulkanen Antuco icke hade blifvit tilltäppt genom häxeri. Två och trefjerndels år senare skakades Valdivia och Chiloe åter; ehuru våldsammare än den 20 februari, och en ö i Chonos-arkipelagen lyftades