Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/431

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1836.]423
öppningar i barrier-refven.

Genom sänknings-teorien, hvilken vi nödgas antaga för de ifrågavarande områdena, till följe af nödvändigheten att på det erforderliga djupet finna grundvalar åt korallerna, förklaras icke blott hufvuddragen i barrier-refvens och atollernas bygnad och deras likhet med hvarandra till skapnad, storlek och andra egenheter, utan äfven många detaljer i bygnaden, äfvensom undantagsförhållanden kunna sålunda vinna en enkel förklaring. Jag vill blott anföra några få exempel. Hos barrier-refven har man länge med förvåning anmärkt, att genomfarts-öppningarne i refven ligga alldeles midt för dalar i de af dem instängda länderna, äfven i de fall då refvet är skildt från landet genom en lagunkanal så bred och så mycket djupare än sjelfva öppningen, att det tyckes knappast vara möjligt att den obetydliga mängd vatten eller sediment, som nedförts från landet, skulle kunnat inverka menligt på korallerna och refvet. Nu afbrytes hvarje kustref af en smal öppning midt för den minsta bäck, äfven om denna är torr under större delen af året; ty den äfja, sand och grus, som tidtals nedsköljas, döda de koraller, på hvilka de aflagras. När nu ett dylikt kustref sjunker, så, ehuru flertalet af de dolda öppningarne sannolikt tilltäppas genom korallernas växt uppåt och utåt, komma likväl några, som icke tilltäppas, utan hållas öppna af de sedimentära ämnen och det orena vatten, hvilka flyta utur lagunkanalen, att fortfarande ligga alldeles midtför de öfre delarne af dessa dalar, vid hvilkas mynningar det ursprungliga, grunden bildande kustrefvet var afbrutet.

Vi kunna nu lätt inse, huru en ö, som har barrier-ref endast på en sida, eller på en sida med ena eller begge ändarne på enahanda sätt omslutna, efter en länge fortsatt sänkning skulle förvandlas antingen till ett enda vallomgördladt ref eller till en atoll med en derifrån utskjutande stor, rak sporre, eller till två eller tre atoller förenade medelst raka ref, allt undantagsfall, som verkligen förekomma. Då de refbyggande korallerna erfordra föda, sjelfva blifva ett byte för andra djur, dödas af sediment, icke kunna fästa sig vid en lös botten och lätt kunna föras ned till ett djup, hvarifrån de icke åter kunna uppväxa, så böra vi icke förvånas öfver att både atoller och barrier-ref delvis bli ofullständiga. Det stora barrier-refvet vid Nya Kaledonien är sålunda ofullständigt och afbrutet på flera ställen. Till följe häraf skulle detta stora ref efter en långvarig sänkning icke bilda en stor, sjuttio mil lång atoll, utan en kedja eller grupp af atoller, af ungefär samma omfång som Maldiverna. Dessutom är det, till följe af sannolikheten för att de oceaniska, samt af ebb och flod beroende strömningarne flyta rakt genom öppningarne, högst osannolikt, att korallerna, isynnerhet vid en fortsatt sjunkning,