Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/44

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
36kap. iii.
maldonado.

Maldonado är beläget på norra stranden af La Platafloden och icke långt från dess utlopp. Det är en mycket tyst och ödslig liten stad. Den är bygd, såsom vanligen är händelsen i dessa länder, med gatorna löpande i räta vinklar mot hvarandra med en stor ”plaza” eller torg i midten, hvilket till följe af sin storlek gör befolkningens gleshet så mycket påtagligare. Staden har knappast någon handel; utförseln är inskränkt till några hudar och lefvande boskap. Invånarne äro hufvudsakligen jordbrukare, utom några få handlande och handtverkare, såsom smeder och timmermän, hvilka arbeta för nästan hela trakten på åtta mil omkring. Staden skiljes från floden genom ett omkring en half fjerdingsväg bredt bälte af sandreflar; på alla andra sidor omgifves den af ett lågkulligt, vågformigt slättland, som är betäckt af ett enformigt hölje af en fin gräsmatta, på hvilken otaliga hjordar af hornboskap, får och hästar beta. Äfven tätt invid staden finnes föga odlad jord. Några cactus- eller agav-häckar utmärka de fläckar, der litet hvete eller majs blifvit sådt. Landets utseende är temligen likartadt långs med hela norra stranden af La Platafloden. Den enda skilnaden är att granit-kullarne der äro litet brantare. Landskapet är i hög grad enahanda; det fins knappast ett hus, en instängd jordlapp, eller ens ett träd, som lifvar anblicken. Likväl ligger det något tjusande i den fria känslan att få vandra öfver gränslösa grässlätter, sedan man någon tid varit instängd på ett fartyg. Dessutom ega många föremål sin skönhet, om blicken inskränkes inom en mindre rymd. Många smärre fåglar hafva lysande färger och den ljusgröna gräsmattan, som boskapen afbetat helt nära, prydes af dvärgblommor, bland hvilka en växt, som liknade tusenskönan, gjorde anspråk på att betraktas som en gammal bekant. Hvad skulle en botanist säga om hela trakter så tätt betäckta med Verbena melindres, att de till och med på afstånd visa sig i den mest prålande skarlakansfärg?

Jag stannade tio veckor i Maldonado, under hvilken tid jag förskaffade mig en nästan fullständig samling af traktens däggdjur, fåglar och kräldjur. Innan jag gör några anmärkningar angående dem, vill jag lemna en redogörelse för en liten utflygt, som jag gjorde så långt som till floden Polanco, hvilken ligger ungefär tolf mil norrut. Såsom ett bevis på huru billigt allting är i detta land får jag omnämna, att jag betalte endast två dollars om dagen eller omkring sju riksdaler för två personer jemte omkring tolf ridhästar. Mina följeslagare voro väl beväpnade med pistoler och sablar, ett försigtighetsmått, som jag ansåg nästan onödigt; men den första nyhet vi hörde, var att en resande från Monte Video dagen förut hade hittats död på vägen med afskuren