Sida:Finlands Allmänna Tidning 1878-03-05.pdf/1

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


N:o 54. FINLANDS 1878.
ALLMÄNNA TIDNING

Utdelas i Helsingfors hvarje helgfri dag kl. 4 e. m. i de officiela tidningarnas kontor, Kyrkogatan 14; i landsorten å resp. postkontor. — Pris för hel årgång 12 mark, för half årgång 6 mark, för tre månader 3 mark finskt mynt, postarvodet oberäknadt. Lösnummer à 15 penni säljas i tidningskontoret.

Tisdagen den 5 Mars.

Kungörelser och annonser emottagas i de officiela tidningarnas kontor från kl. 11 f. m. till 2 e. m. och från 4 till 6 e. m. Annons priset är 10 penni per rad af vidpass 40 bokstäfver. Tidningens byrå: Kyrkogatan 14.

Hans Majestät Kejsaren har behagat betyga Kejserliga Senaten Sin Nådiga tacksägelse för Senatens lyckönskan i anledning af fredsslutet.

Officiela Afdelningen

Från Finansexpeditionen i Kejserliga Senaten.

Lifräddningsstationer. På grund af Hans Kejserliga Majestäts åt Kejserliga Senaten Nådigst lemnade bemyndigande att å lämpliga ställen vid landets kuster inrätta ytterligare trenne lifräddningsstationer, har Kejserliga Senaten under den 6 innevarande februari förordnat till inrättande på kronans bekostnad till en början af två dylika stationer, den ena vid Aspö inom Wiborgs och den andra vid Rönnskärs inom Helsingfors lotsfördelning belägna lotsplatser. Och kommer, sedan för sagde stationer erforderliga båtar och öfriga effekter hunnit anskaffas, vidare föreskrifter om stationernas trädande i verksamhet att meddelas, likasom ock om tiden då den tredje stationen skall komma till stånd. För hvarje station är en summa af 3,000 mark om året anslagen och till stationernas första organisation anvisadt 3,600 mark i ett för allt för en hvar.


Stat för hydrografiska expeditionen i Bottniska viken under år 1878. Under sistnämnde dag har Kejserliga Senaten gillat och godkänt ett af direktören för lots- och fyrinrättningen insändt förslag till utgiftsstat för sjömätningsexpeditionen i Bottniska viken under innevarande år, deri kostnaden förslagsvis beräknats till 84,670 mark 40 penni. Expeditionen står under lotsdirektörens chefskap och den vid expeditionen i öfrigt anställde personal utgöres af 5 officerare, 1 fotograf, 11 styrmän, 1 lots, 1 vaktkarl och förhyrdt manskap 100 man för sommaren samt 40 man för ismätningar. Dessutom användes vid expeditionen lotsverkets ångbåt Sextant, försedd med särskildt befäl och manskap.


Fyrbåk å Bogskärs klippor. Sedan fråga väckts att till sjöfartens betryggande inrätta en fyr å den östra af Bogskärs klippor, söder om de åländska öarna samt särskilda ritningar med tillhörande kostnadsförslag till ett fyretablissement att uppföras å nämnde klippa blifvit uppgjorde, dels af Öfverstyrelsen för allmänna byggnaderna dels af svenska öfverfyringeniören N. G. von Heidenstam, öfver hvilka förslag direktören för lots- och fyrinrättningen med infordradt underdånigt utlåtande inkommit, har Kejserliga Senaten, enär olika åsigter yppats rörande lämpligheten ej mindre af ett fast fyrtorns uppförande å ifrågavarande klippor än ock huruvida detsamma borde placeras å östra eller vestra Bogskär, under den 6 februari innevarande år aktat nödigt nedsätta en kommission, som under ordförandeskap af senatorn von Haartman skall under våren eller början af sommaren innevarande år sammanträda i Helsingfors, för att ingå i bedömmande af denna fråga till hela dess vidd, samt derefter med yttrande och förslag i ämnet till Kejserliga Senaten inkomma; och har Kejserliga Senaten till ledamöter i kommissionen kallat direktören för lots- och fyrinrättningen Justus Eriksson, öfverdirektören Axel Hampus Dalström, förste arkitekten Georg Wilenius och föreståndaren för navigationsskolan i denna stad, kaptenen Lars Krogius, hvarhos Kejserliga Senaten till Finansexpeditionen öfverlemnat att på derom af guvernören i Åbo och Björneborgs län afgifvande förslag utse någon på Åland bosatt lämplig person till ledamot i kommisionen äfvensom anmodat öfverstelöjtnanten von Heidenstam att jemväl uti kommissionens öfverläggningar deltaga.


Skådepenning. Sedan Hans Kejserliga Majestät, på Kejserliga Senatens derom gjorda underdåniga framställning, i nåder tillåtit Kejserliga Senaten att till minne af hundrade årsdagen af Hans Majestät Kejsar Alexander den Förstes födelse låta förfärdiga och utdela en skådepenning, har Kejserliga Senaten den 13 innevarande februari förordnat det skall berörda skådepenning, så fort sig göra låter, graveras och präglas å myntverket härstädes i erforderligt antal exemplar af guld, silfver och brons.


Utskänkningsbolag. Den 13 innevarande februari har Kejserliga Senaten fastställt ett till Kejserliga Senaten ingifvet förslag till stadgar för Heinola stads utskänkningsaktiebolag.


Anmärkningsvärda tilldragelser enligt af guvernörerne inlemnade rapporter.

Tavastehus län: Bondemågen Otto Nikodemusson Kovala, från Köhöis by i Korpilaks socken, som, sedan han på våren sistlidet år blifvit biten i handen af en med rabies canina behäftad hund, i början af nästlidne januari månad kännt sig sjuk och till följe deraf begifvit sig till lasarettet i Jyväskylä stad, har derstädes, enligt inkommen underrättelse, den 28 i berörde månad aflidit i fullt utbildad vatuskräck.

Uleåborgs län: Torparen från Jaalanga by i Säresniemi socken Henrik Raappana, har den 10 sistlidne januari af inhyseskarlen Påhl Qvist påträffats död å Uleå träsk, liggande framstupa med något hö under magen och utan tecken till yttre våld; Rotfattige och till underhåll och omvårdnad hos bonden Johan Lämse, n:o 9 i Säreniemi by, insatte 12 år gamle gossen Henrik hvilken den 22 sistlidne Januari blifvit utsänd att, jemte Johan Lämsäs 12 år gamle son Anders och drengen Jakob Susanen, ifrån Manamansalo holme afhemta tre lass pertved, har på återfärden derifrån samma dag, emot aftonen, under uppkommet svårt yrväder, med sin, efter de andra körda häst, förvillats från den å Uleå träsk utstakade allmänna vägen och påföljande morgon af skogsvakten Gustaf Suoreta påträffats vid södra stranden af träsket, liggande ihjelfrusen på slädan.

Beträffande helsotillståndet, så har detsamma varit tillfredsställande i öfriga delar af länet förutom Torneå stad, hvarest fall af skarlakansfeber och kikhosta bland barn förekommit.


Icke-Officiela Afdelningen.

Helsingfors.

Med anledning af fredsslutet voro i går de flesta offentliga byggnader och en mängd privata hus illuminerade. Å Kaserntorget spelade den nybildade gardesmusiken och i teatern utfördes af orkestern Kejsarhymnen och ”Vårt land.”

Historiska samfundet höll sammanträde torsdagen den 28 februari. Dervid meddelades af doktor E. G. Palmén anteckningar ur svenska riksrådets öfver behandlingen af inrikes angelägenheter förda protokoll, hvilka belyste regeringens ställning till den af riksens ständer några gånger (på grund af föreställningar från finska ombud) gifna föreskriften, att vid domare- och andra embetens tillsättande i Finland afseende skulle hafvas äfven vid vederbörandes kunskap i finska språket, såvidt tjenstemeriterna sådant medgåfve.

Magister J. R. Danielsson meddelade vid samma möte ordalydelsen af en uti den mellan Danmark och Ryssland 1709 slutna hemliga förbunds traktaten, ingående artikel, hvari Tsar Petter bland annat lofvade att söka eröfra de fasta platserna i Finland eller så mycket som möjlidt härja landet, o. s. v.

(M.bl.)

Uppgift öfver inkomsterna från statsjernvägarne i Finland för januari månad.

1878. 1877.
H:fors—T:hus—S:t Petersburg bandel 340,799:34 349,703:60
Hangö—Hyvinge bandel 16,091:99 14,103:02
Åbo—T:fors—T:hus bandel 62,415:28 62,988:36

Uppgift å de förnämsta varuartiklar, som exporterats och importerats från och till Finland under Januari månad nedannämnde år:

År
1878.
År
1877.
År
1876.
Exporterade artiklar:
Bark Lispund 410 1,040 5,130
Fisk: lefvande, färsk, torr och rökt Lispund 18,380 24,669 39,296
saltad Tunnor 126 188 43
Fläsk och kött Lispund 1,210 891 2,640
Garn Lispund 3,182 723 371
Glas- och kristallarbeten alla slags Lispund 4,104 4,459 4,529
Hudar och skinn Lispund 136 447 1,018
Jern och stål, alla slags, samt arbeten deraf Lispund 16,109 5,628 8,120
Kreatur: lefvande, hästar Stycken 96 92 63
horn- och annan boskap Stycken 2,560 2,192 2,790
Ljus, alla slags Lispund 823 1,198 265
Papper, alla slags, och papp Lispund 36,781 17,021 18,371
Smör Lispund 15,034 6,354 10,121
Spanmål: omalen Tunnor 326 327 601
mjöl och gryn Lispund 1,122 670
Tjära, tjärperma och vraktjära Tunnor 10 8
Trävaror: sågade eller tillhuggna Kubikfot 1,093
rundt virke Kubikfot 4,291 93 14,288
Tändstickor Lådor à 1,000 Askar 40 217 14
Ved Famnar 4,980 5,263 5,508
Väfnader Skålpund 68,445 63,658 94,103
Importerade artiklar:
Bomull Lispund 558 268 395
Bränvin och sprit, arrak, rom, kognak, och franskt bränvin: på kärl Lispund 1,566 1,150 2,768
i buteljer Stycken 70 2 18
Fisk: lefvande, färsk, torr och rökt Lispund 482 275 176
saltad Lispund 1,496 1,147 1,448
Hudar och skinn Lispund 736 1,128 887
Jern och stål, alla slags, samt arbeten deraf Lispund 12,503 4,219 8,417
Kaffe Lispund 3,216 6,254 2,056
Maskiner och modeller Värde 2,460 3,870 19,288
Petroleum och andra oljor Lispund 2,941 7,155 4,865
Salt, kok- Tunnor 2,840 1,743 2
Socker Lispund 36,906 14,703 5,739
Spanmål: omalen Tunnor 9,146 6,261 4,835
mjöl och gryn Lispund 284,911 213,156 292,345
Tackjern Skeppund 337 104 1,187
Tobak, arbetad och oarbetad Lispund 22,862 16,422 10,084
Viner, alla slags på kärl Lispund 1,243 235 4,484
i buteljer Stycken 268 47 1,590
Väfnader Skålpund 45,851 90,138 58,484
Tulluppbörden:
För inkommande och utgående tillsammans guldmynt 509,916 369,828 400,630

Vid kyrkostämman i går e. m. med stadens svensk-finska församling hade ett betydligt antal personer infunnit sig, särskildt med anledning af frågan om inrättande af ny begrafningsplats vid Malms jernvägsstation. Sedan dock upplyst blifvit att, enligt en af ingeniör Wasastjerna uppgjord approximativ kostnadsberäkning, utgifterna endast för väntningsrum i staden och å begrafningsplatsen samt för erforderliga jernvägsspår skulle uppgå till 70,000 mk, hvartill komme utgiften för