Sida:Finlands Allmänna Tidning 1878-03-05.pdf/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
N:o 54.Tisdagen den 5 Mars 1878.
FINLANDS ALLMÄNNA TIDNING.

Korhonen har under postbefordring förkommit och dödas härmedelst. Klander emot ofwannämndes frejd kan göras under loppet af den i lag stadgade tid till Kyrkoherdeembetet i Wiborg. Wiborg den 26 Februari 1878.

583(3—2)

Klander emot undertecknades frejd anmäles inom tre månader efter det denna annons warit trenne gånger i landets allmänna tidningar införd hos Pastorsembetet härstädes. Sjundeå, den 1 Februari 1878.

Gustawa Ulrika Gröndahl.
hustru.
Frans Reinh. Gröndahl.
f. d. Brandwakt.
483(3—3)

För mig 1869 ifrån Säresniemi till Uleåborg uttaget hinderlöshetsbetyg till äktenskap, som förkommit, härmedelst dödas, och hinder emot mitt äktenskap anmäles hos Pastorsembetet i Uleåborg inom 3 månader härefter.

Anders Josefsson Olfsbo.
Politiekarl.
572(3—3)

Undertecknad kallar sig hädanefter Oskar Magnus Nurmi. Helsingfors, den 4 Mars 1878.

Oskar Magnus Johansson.
629(3—1)

Lediga tjenster.

Sedan en kanslisttjenst i Kejserliga Senatens Finans Expedition blifwit ledig, ega hugade kompetente sökande inom trettio (30) dagar härefter, denna dag dock oräknad, till registrators kontoret för supplikärenderna i Kejserliga Senatens Ekonomie Departement inlemna underdåniga ansökningar om berörde tjenst, åtföljde af behörigen styrkta tjensteförteckningar. Helsingfors af Ekonomie Departementet i Kejserliga Senaten för Finland, den 20 Februari 1878.

587(3—3)

Som öfweruppsyningsmanstjensten wid tullwerkets under byggnad warande nya ångbåt kommer att under innewarande år skötas af wikarie, alltså warda hugade sökande härigenom uppmanade att inom fjorton dagar efter det denna kungörelse warit första gången i Finlands Allmänna Tidning införd, samma dag oräknad, till Generaltulldirektionen inkomma med sina ansökningar om berörde wikariat, åtföljda af författningsenligt intyg öfwer sökandens behörighet att föra befäl å finskt ångfartyg. Helsingfors af Generaltulldirektionen den 1 Mars 1878.

Enligt befallning:
O. F. Gylling.
634(3—1)

Lediga waccinatristjensten i Hollola prowincialläkaredistrikt kan hos prowincialläkaren i distriktet ansökas inom femtiosex dagar härefter, denna dag dock oräknad. Helsingfors af Medicinalöfwerstyrelsen den 25 Februari 1878.

På befallning:
Frans Johan Rabbe.
604(3—2)

Emedan någon sökande till härförinnan ledig anslagne kollegatjensten i matematik med underwisningsskyldighet tillswidare äfwen i swenska språket wid lyceum i Jywäskylä sig icke anmält, kungöres härigenom sagde tjenst ytterligare ledig att hos Öfwerstyrelsen för skolwäsendet ansökas inom femtiosex (56) dagar härefter, denna dag likwäl oräknad. Helsingfors, af Öfwerstyrelsen för skolwäsendet, den 7 Februari 1878.

Enligt befallning:
Carl Swibergson.
432(3—3)

Emedan någon sökande till härförinnan ledig anslagne kollegatjensten i matematik och fysik wid realskolan i Wiborg sig icke anmält, kungöres härigenom sagde tjenst ytterligare ledig att hos Öfwerstyrelsen för skolwäsendet ansökas inom femtiosex (56) dagar härefter, denna dag likwäl oräknad. Helsingfors, af Öfwerstyrelsen för skolwäsendet, den 7 Februari 1878.

Enligt befallning:
Carl Swibergson.
433(3—3)

Barnmorsketjensten i Bromarf kapell kan inom trettio dagar härefter ansökas hos undertecknad. Utom de i lag bestämda förmoner är årliga lön Twåhundra mark jemte fria husrum samt dessutom en mark för hwarje gång barnmorskan kallas till barnföderskas biträde; den erkändt fattiga är likwäl från sådan afgift fri och bör icke dessmindre betjenas. Bromarf den 20 Februari 1878.

Johan Nordling.
Ordförande i Kommunalnämnden.
632

Årsproklama-, konkurs- och fordringsmål.

I anledning af aflidne Vicelandtmätaren Karl Souranders, från Sellinge by i Mäntsälä socken, rättsinnehafwares, uti en den 12 i denna månad inlemnad skrift, gjorda ansökning om afträdes och urarfwa förmän efter bemälde aflidne, har Häradsrätten uti berörde sockens samt Askola och Pukkila kapellers tingslag genom i dag utfärdad offentlig stemning, kallat aflidne Vicelandtmätaren Souranders samtelige fordringsägare, att å andra (2:ra) rättegångsdagen af innewarande års lagtima hösteting med berörda tingslag, som börjas den sjunde (7) nästkommande Oktober och hålles å Arola hemman i Monnby by och Askola kapell senast före klockan sju om aftonen sig inför Häradsrätten inställa, för att öfwer ansökningen höras och sina fordringar uti det till konkurs upplåtna boet bewaka och utsöka, i den ordning och wid det äfwentyr Kejserliga konkursstadgan af den 9 November 1868 föreskrifwer, hwilket andra gången kungöres. Askola, den 22 Januari 1878.

På Häradsrättens wägnar:
S. v. Knorring.
590(3—2)

Jemlikt Häradsrättens i Eno sockens tingslag wid lagtima wintertinget denna dag fattade beslut, warda Landthandlanden Johan Ryhänens, från Nesterinsaari by i berörde socken samtelige så weterlige som okände borgenärer härmedelst kallade och stemde till andra rättegångsdagen af innewarande års lagtima höstting i sagde tingslag, för att då innan klockan sju eftermiddagen sina uti Johan Ryhänens till konkurs afträdda bo egande fordringar anmäla och beediga i den ordning och wid det äfwentyr, kejserliga konkursstadgan af den 9 November 1868 föreskrifwer. Eno sockens tingsställe, den 13 Februari 1878.

På Häradsrättens wägnar:
G. J. Järnefelt.
611(3—1)

Med anledning af wederbörande sterbhusdelegares efter aflidne förre Bonden Jakob Markus gjord anhållan att få, med åtnjutande af afträdes- och urarfwaförmon, till den aflidnes borgenärer afstå all dennes efterlemnade egendom och jemlikt Häradsrättens i Uleå och Karlö socknars tingslag denne dag fattade beslut, kallas härmed bemälde aflidnes så kände som okände borgenärer att å andra rättegångsdagen af först i nämnda tingslag infallande hösteting före kl. 7 e. m. inför Häradsrätten sig infinna för att sina fordringar i den aflidnes bo bewaka, beediga och styrka på sätt och wid påföljd, nådiga förordningen, den 9 November 1868 härom stadgar. Laanila, den 3 Januari 1878.

På Häradsrättens wägnar:
F. O. Möller.
F:d.
622(3—1)

I enlighet med Häradsrättens i Jorois sockens tingslag denna dag derom fattade beslut warda aflidne Öfwersten August Wilhelm Grotenfelts samtlige så kände som okände borgenärer härmedelst kallade och stämde att andra rättegångsdagen af det lagtima ting härstädes, som näst efter ett år från denna dag infaller senast före klockan sju på aftonen sina fordringar i Öfwersten Grotenfelts bo skriftligen eller muntligen anmäla, wid den påföljd kejserliga förordningen om preskription i fordringsmål och om årsstämning, gifwen den 9 November 1868 stadgar. Jorois sockens tingsställe hemmanet n:o 10 i Häyrilä by, den 28 Januari 1878.

På Häradsrättens wägnar:
Math. Brunou.
591(3—2)

Häradsrätten i Malax, Solf och Pörtom socknars tingslag kallar härigenom från orten afwikne Bondesonen Karl August Michelsson Nordmans samtlige borgenärer att den 4 nästkommande September, innan klockan sju om aftonen, under då påstående lagtima ting, som hålles å Åminneborg hemman i Yttermalax by, sig hos Häradsrätten inställa och sine fordringar så anmäla och bewaka, som i kejserliga konkursstadgan af den 9 November 1868 säges, wid förlust af all rätt till betalning ur Nordmans till konkurs afträdda tillgångar; och tillkännagifwes, att konkurssen blifwit börjad den 11 September sistförlidne år. Malax, den 14 Februari 1878.

På Häradsrättens wägnar:
G. G. Aminoff.
589(3—2)

På begäran af Enkefru Sofia Litzell och jemlikt Häradsrättens i Alawo, Kuortane och Alajärwi socknars tingslag i dag widtagna beslut warda aflidne kommissionslandtmätaren Josef Litzells samtlige fordringsegare härigenom kallade att å femte rättegängsdagen af det lagtima ting, som näst efter natt och år härefter i berörda tingslag infaller, före kl. 7 eft m. sina fordringar i bemälde aflidnes bo inför Häradsrätten anmäla på sätt och wid den påföljd, kejserliga förordningen om preskription i fordringsmål och om årsstemning, gifwen den 9 November 1868, innehåller. Tingsstället å Salmi hemman i Alawo by, den 29 Oktober 1877.

På Häradsrättens wägnar:
Theod. Nyman.
626(3—1)

I anledning af wederbörande sterbhusdelegares derom gjorda begäran och jemlikt Häradsrättens i Alawo, Kuortane och Alajärwi socknars tingslag i dag widtagna beslut warda aflidne Sytningsmannen Gustaf Gustafsson Höykinpuras samtlige fordringsegare härigenom kallade att å fjerde rättegångsdagen af det lagtima ting, som näst efter natt och år härefter i berörda tingslag infaller, före kl. 7 eft. m. sina fordringar i bemälde aflidnes bo inför Häradsrätten anmäla på sätt och wid den påföljd, kejserliga förordningen om preskription i fordringsmål och om årsstemning, gifwen den 9 November 1868, innehåller. Tingsstället, å Salmi hemman i Alawo by, den 26 Oktober 1877.

På Häradsrättens wägnar:
Theod. Nyman.
627(3—1)

I anledning af Handlanden Löwenhertz Wissings hos Rådstufwurätten gjorda ansökning att få till sine borgenärer på en gång afstå all sin egendom, warda, jemlikt Rådstufwurättens denne dag fattade beslut, Handlanden Wissings samtlige borgenärer härigenom kallade och stämde, att måndagen den 8 nästkommande April, klockan elfwa och sist före tolf på dagen, inför Rådstufwurätten sig infinna och sina i berörde, den 28 sistlidne Januari började konkurs egande fordringar så anmäla och bewaka, som uti kejserliga konkursstadgan den 9 November 1868 föreskrifwes, wid förlust af all rätt till betalning ur de afträdda tillgångarne. Helsingfors Rådhus, den 4 Februari 1878.

Ex officio:
Viktor Ekroos.
520(3—3)

I anledning af Handlanden Fredrik August Mattssons uti en den 14 i denna månad ingifwen skrift härstädes gjorda ansökning om afträdes- och undantagsförmon, har Rådstufwurätten genom i dag utfärdad offentlig stämning kallat Handlanden Mattssons samtlige, så weterlige som okände borgenärer, att på upprop thorsdagen den tjugutredje (23) nästinstundande Maj, före klockan tolf på dagen, antingen sjelfwe eller genom laglige ombud, infinna sig inför Rådstufwurättens andra afdelning, för att öfwer berörda ansökning sig yttra, sina fordringar uppgifwa och styrka samt med hwarandra twista om bättre rätt till betalning för desamma, på sätt och wid det äfwentyr kejserliga konkursstadgan den 9 November 1868 påbjuder; hwilket första gången kungöres. Åbo Rådhus, den 21 Februari 1878.

Ex officio:
Carl Arw. Tollet.
640(3—1)

Medelst denne dag utfärdad offentlig stämning har Rådstufwurätten i anledning af Handelsbokhållaren Isak Emanuel Malanders den 28 förlidne Januari af Rådstufwurätten upptagna ansökning att få till sina borgenärers förnöjande på en gång afstå all sin egendom, kallat bemälde Malanders samtlige så weterlige, som okände fordringsegare att måndagen den 15 nästkommande April sist före klockan tolf på dagen sig hos Rådstufwurätten inställa samt sina fordringar så anmäla och bewaka som uti kejserliga konkursstadgan den 9 November 1868 säges wid förlust af all rätt till betalning ur de afträdda tillgångarne, hwarom wederbörande härmedelst första gången underrättas. Tammerfors Rådhus, den 11 Februari 1878.

På Rådstufwurättens wägnar:
Fredrik Procopé.
619(3—1)

Att Rådstufwurätten uppå anhållan af Fröken Alexandra Danielsson medelst denne dag utfärdad offentlig stämning kallat aflidne Fabriksbokhållaren Karl Fredrik Danielssons samtlige weterlige som okände fordringsegare att måndagen den 3 Mars nästkommande år 1879 sist före klockan tolf på dagen skriftligen eller muntligen sina fordringar härstädes anmäla wid den påföljd, som uti kejserliga förordningen den 9 November 1868 om preskription i fordringsmål och om årsstämning säges, warder härmedelst första gången allmänneligen tillkännagifwet. Tammerfors Rådhus, den 18 Februari 1878.

På Rådstufwurättens wägnar:
Fredrik Procopé.
620(3—1)

Enligt fordringsegarenes i Handlanden L. Wissings konkurs wid sammanträde den 20 innewarande Februari derom fattade beslut, kallas bemälde fordringsegare härigenom att ånyo sammanträda måndagen den 18 instundande Mars kl. 6 e. m. i gården n:o 4 wid Mariegatan i denna stad för att bringa till slutligt afgörande de wid senaste sammanträde förewordna ärenden om konkursboets förwaltning och realisering, gode männens arwode m. m.; och erinras att frånwarande borgenärer få nöjas med de närwarandes bestut. Helsingfors den 28 Februari 1878.

Gode männen.
599(3—1)

Borgenärerna i bruksbolaget ”The Finland Charcoal Iron Works Company limiteds” konkurs behagade tisdagen den 19 instundande Mars kl. 6 e. m. sammankomma å Societetshuset i denna stad för att öfwerlägga och besluta om:

Brukens försäljning och realisation af massans öfriga egendom.

Jordlägenheternas häfdande under sommarn.

Bruksförwaltningen under konkurstiden.

Sysslomännens aflöning m. fl. frågor; och erinras om konkursstadgans bestämmelse att frånwarande få nöjas med de närwarandes beslut. Uleåborg den 22 Februari 1878.

Kuratorerne.
628(3—1)

Testaments- och arfsangelägenheter.

Utdrag ur protokollet, fördt wid lagtima härads wintertinget med Puumala sockens tingslag, å Miettula såg i Miettula by och berörde socken, den 31 Januari 1878.

§ 31.

I egenskap af tillsatt ombud för Torparen Wilhelm Manninen, från denna Miettula by, inlemnade förre Sågbokhållaren Johan Jakob Mechlin, i afseende å bewakning ett sålydande, Manninen till förmon upprättadt testamente:

”Minä allekirjoitettu lupaan ja annan minun lankolleni Wilhelm Manniselle Perintö oikeuden minun kuolemani jälkeen ilman kennenkään estämättä, joka totistetaan Puumalan Kirkonkylässä se 25 Päiwä Toukokuuta 1873.

Eskil Rita.
(Bom.)
Totistaa:
Johan Miettinen Torpanmies.
(Bom.)
Kirkonkylästä
Otto Walkonen loismies
Miettulasta.
Kirjoittaja Kaarl Welander.”

som i Rätten upplästes. Och jemte det sökandens ombud medelst prestbewis styrkte att testator aflidit den 26 sistlidne November anhöll han om underrättelse hwad hans hufwudman i afseende å testamentets tillgodonjutande hade att iakttaga; derå i Rätten

Resolwerades:

Jemlikt 3 § 18 kap. Ä. B., åligger det sökanden att genom bewittnade afskrifter af detta protokoll lemna aflidne Ritas öfriga närmaste arfwingar del af ifrågawarande testamente, hwilket de inom natt och år derefter äga i laga ordning klandra, om de sig dertill befogade finna wid förlust af slik rättighet sedermera och bör sökanden förse sagde afhandling med stempladt papper af fem marks wärde. Som afsades, då sökandens ombud anmälte, att den aflidne efterlemnat arfwingar, hwilkas wistelse nu wore okänd, anhöll att få genom testamentets införande i Finlands allmänna tidningar lemna dem del deraf, hwartill Häradsrätten genom särskildt afsagdt utslag samtyckte jemte det sökanden tillsades att testamentet tre skilda gånger borde införas i landets officiela såwäl swenska som finska tidningar. Ort och tid förutskrifne.

På Häradsrättens wägnar:
Joh. Edw. Poppius.
607(3—1)

Enskilda notifikationer.

Diverse.

De som tecknat sig för inträde såsom aktionärer uti Mejeri-Aktiebolaget ”Tellerwo” behagade sammanträda till konstituerande möte å Herr S. A. Elmgrens kontor i Helsingfors Westra kajen 18 thorsdagen den 14 Mars kl. 6 e. m.

Interimsbestyrelsen.
524(3—3)

Förenings Banken i Finland.

Förenings-Bankens i Finland aktionärer kallas härmed till ordinarie bolagestämma som lördagen den 30 nästkommande Mars klockan 1 eftermiddagen hålles uti Bankens lokal i denna stad; och erinras wederbörande att någon dag före bolagsstämman hos Centralbestyrelsen uttaga röstsedel, som i föreskrifwen ordning utfärdas emot uppwisande af aktiebrefwen eller ock utredning deröfwer att desamma fortfarande äro delegaren tillhörige. Helsingfors den 9 Februari 1878.

Bankutskottet.
404(3—3)

Bolagsstämma.

Samtliga aktionärer uti Åbo läns kustångbåts aktiebolag eller numera sammanslagna Salo ångbåts och Åbo läns kustångfartygs, twenne särskilda aktiebolag, warda härmedelst kallade till ordinarie bolagsstämma i härwarande Societetshus thorsdagen den 28 innewarande Mars kl. 5 e. m., hwarwid komma att handläggas de ärender, som bolagsordningen föreskrifwer, och emedan utbyte af aktiebref wid tillfället jemwäl kommer att försiggå anmodas aktionärerne att tillhandshafwa de äldre aktiebrefwen såwäl uti Salo som Åbo läns kustångfartygs aktiebolag, hwarjemte till kännedom meddelas att dividend utdelning påföljande dagarne kommer att werkställas. Åbo den 1 Mars 1878.

Bestyrelsen.
631(3—1)

Bolagsstämma.

Aktionärerne uti

Wasa Ångqwarns Aktiebolag

kallas härmed till ordinäre bolagsstämma, som hålles å bolagets kontor i denna stad thorsoagen den 28 nästkommande Mars kl. 5 e. m. för handläggning af de ärender, som §§ 19, 20, och 21 af bolagets stadgar innehålla. Nikolaistad i Februari 1878.

Direktionen.
559(3—2)

Bolagsstämma.

Respektive Aktionärer uti Gamlalarleby Ångbåts-Aktiebolag sammankallas till ordinarie bolagsstämma å Rådhuset i denna stad, tisdagen den 26 Mars 1878 kl. 5 e. m., hwarwid de uti 8 § af stadgarne omnämnde ärender komma under afgörande. G:la Karleby i Februari 1878.

Direktionen.
420(3—3)

Hakala Ångsågs Aktiebolags Intressenter.

behagade sammanträda till ordinarie bolagsstämma i Helsingfors, Manégegatan N:o 2, måndagen den 18 innewarande Mars klockan 5 eftermiddagen.

Disponenten.
630(3—1)

Meteorologiska observationer.

Mars. 4. kl. 7 f. m. kl. 2 e. m. kl. 9 e. m.
Barom., Millimeter 765,2 769,2 767,0
Therm., C. skala – 4,6 + 2,2 – 0,7
Vindens rigtning N VNV V
  »   styrka 2 1 3
Himlahvalfv. uts. 0 1 1
Temperaturens lägsta stånd – 4,6.
  »   högsta   »   + 2,2.
Nederbörd. Millimeter 0.00.

Kursnoteringar.

Finlands Bank, den 5 Mars 1878.

Fmk. Fmk.
Wexelkurs. Diskontkurs.
S:t Petersburg 7 dd. 280:— 270:— pr 100 rub.
London 90 dd. 25:55 25:40 pr Liv. Sterl.
Paris 90 dd. 101:70 100:80
Hamburg 90 dd. Rm: 125:20 124:20 pr 100
Amsterdam 90 dd. 210:60 208:90 pr 100
Stockholm 3 dd. 141:50 140:70 pr 100

S:t Petersburg, den 17 Febr. g. st. 1878.

London 25 9/16, 1/2. — Amsterdam 129. — Hamburg 217 1/2 217. — Paris 267 3/4, 267 1/4. — Halfimperial 7:70. — Diskonto 3 3/4 — 4 3/4.


Anmälde resande.

Den 4 Mars. Komm:råd. Ahlqwist fr. Kotla magist. Lindeqwist fr. Åbo, hr Poläkoff fr. P:burg, brukspatr. LeBell fr. Lojo, hr Gratschoff fr. Lowisa, konsul Rosenlew fr. B:borg, mamsell Hynén, handl:ne Borenius fr. Wiborg, Gumpold fr. Hamburg, Blockman fr. Berlin, Nordgren fr. B:borg och Taht, i Societetshuset; kapten Nandelstadh fr. Borgå, hand:kontor. Sillén fr. Esbo, bokhåll Lindgren fr. T:hus; i hotel de Poste; hrr:ne Siberg samt Ådahl fr. Sibbo, å Källaren Suomi; fru Hallongren fr. B:borg, G. Badhuswägen 15.


Statsjernwägarne i Finland.

Tidtabell för bantågen från och med den 1 December (19 November) 1877 tillswidare.

Wiborg—S:t P:burg. N:o 1. S:t P:burg—Wiborg. N:o 2.
Wiborg afg. 7 f. m. S:t P:burg afg. 6,15 e. m.
S:t P:burg ank. 11,15 » Wiborg ank. 10,18 »
H:fors—S:t P:burg. N:o 3. S:t P:burg—H:fors. N:o 4.
Helsingfors afg. 8,30 f. m. S.t P:burg afg. 9 f. m.
Riihimäki » 11,7 » Wiborg » 1,9 e. m.
Lahtis » 12,59 e. m. Lahtis » 6,23 »
Wiborg » 7,8 » Riihimäki » 8,22 »
S:t P:burg ank. 11,25 » Helsingfors ank. 10,40 »
Helsingfors—T:hus. N:o 5. T:hus—H:fors. N:o 6.
Helsingfors afg. 5,45 e. m. Tawastehus afg. 8,50 f.m.
Tawastehus ank. 9,35 » Helsingfors ank. 12,30 e. m.
Helsingfors—Åbo. N:o 3 och 51. Åbo—Helsingfors. N:o 52 och 4.
Helsingfors afg. 8,30 f. m. Åbo afg. 1 e. m.
Riihimäki » 11,15 » Toijala » 5,19 »
Tawastehus » 12,35 e. m. Tawastehus » 6,40 »
Toijala » 2,9 » Riihimäki » 8,22 »
Åbo ank. 6,5 » Helsingfors ank. 10,40 »
H:fors—T:fors. N:o 3, 51 och 81. T:fors—H:fors. N:o 82, 52 och 4.
Helsingfors afg. 8,30 f. m. Tammerfors afg. 3,55 e. m.
Riihimäki » 11,15 » Toijala » 5,19 »
Toijala » 1,54 e. m. Riihimäki » 8,22 »
Tammerfors ank. 3,10 » Helsingfors ank. 10,40 »
H:fors—Hangö. N:o 3 och 92. Hangö—H:fors. N:o 91 och 6.
Helsingfors afg. 8,30 f. m. Hangö afg. 5,15 f. m.
Hywinge » 11, » Ekenäs » 6,18 »
Ekenäs » 2,56 e. m. Hywinge » 10,39 »
Hangö ank. 3,56 » Helsingfors ank. 12,30 e. m.
Åbo—T:fors. N:o 52 och 181. T:fors—Åbo. N:o 182 och 51.
Åbo afg. 1 e. m. Tammerfors afg. 10,30 f. m.
Toijala » 5,30 » Toijala » 2,9 e. m.
Tammerfors ank. 7,50 » Åbo ank. 6,5 »
T:hus—S:t P:burg. N:o 6 och 3. S:t P:burg—T:hus. N:o 4 och 5.
Tawastehus afg. 8,50 f. m. S:t P:burg afg. 8,30 f. m.
Riihimäki » 11,7 » Riihimäki » 8,29 e. m.
S:t P:burg ank. 11,25 e. m. Tawastehus ank. 9,35 »
Hangö—S:t P:burg. N:o 91 och 3. T:hus—Hangö. N:o 6 och 92.
Hangö afg. 5,15 f. m. Tawastehus afg. 8,50 f. m.
Hywinge » 10,34 » Hywinge » 11 »
S:t P:burg ank. 11,25 e. m. Hangö ank. 3,56 e. m.

Obs. Från Hangö med N:o 91, från Hywinge med N:o 3 och från Riihimäki med N:o 51 till Tawastehus, Tammerfors och Åbo.

Bantågens gång är wester om Kaipiais efter Helsingfors och öster om Kaipiais efter S:t Petersburgs tid.

Fullständiga tidtabeller för passageraretågen försäljas å alla jernwägsstationer.

G. Strömberg.
J. W. Stjernschantz.

Helsingfors,
tryckt hos J. Simelii arfwingar, 1878.