Sida:Finlands Allmänna Tidning 1878-03-06.pdf/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
N:o 55.Onsdagen den 6 Mars 1878.
FINLANDS ALLMÄNNA TIDNING.

Officiela och legala kungörelser.

Ehuru behofwet af de bewis öfwer skepparens och besättningens namn, hemwist, frejd och hinderlöshet, hwilka befälhafware å landtmannafartyg, jemlikt 78 § jemförd med senare mom. i 72 § af nådiga seglationsordningen den 28 Maj 1839 är skyldig att wid anmälan om tullpass till tullkammare för hwarje gång aflemna, numera på grund af §§ 6 och 57 i nådiga sjölagen af den 9 Juni 1873 i de flesta fall upphört, i det att i deras ställe sjömansrulla öfwer werkställd påmönstring äfwen för landtmannafartygs utklarering erfordras, har Kejserliga Senaten jemlikt Finansexpeditionens skrifwelse af den 8 innewarande Februari, på derom af Generaltulldirektionen gjord underdånig framställmng likwäl för de fall, då ifrågawarande hinderlöshetsbewis ännu erfordras, nemligen för besättningen å landtmannafartyg under tio lästers drägtighet, funnit godt tillåta, det må för framtiden och intill dess anorlunda förordnas förenämnde bewis, såframt de äro utfärdade af wederbörande polismyndighet, wid samma tullkammare eller tullbewakningsplats, der bewisen för förpassningens erhållande första gången inlemnas, under återstoden af året läggas till grund för deri upptagna fartygsbefäls och manskaps förpassande wid följande resor till både ryska hamnar och utrikes orter i allmänhet, derest icke sagde myndighet gifwit tullkammare eller uppsyningsman wid tullbewakningsplatsen tillkänna, att hinder emot widare afresa för en eller annan af de i bewisen upptagna personer emellertid inträffat, utan äfwen förordnat, att wederbörande tullanstalter inom landet äfwen utom den ort, der hinderlöshetsbewisen inlemnats, äga, antingen dessa bewis warit ställda på wiss deri uppgifwen tullanstalt eller icke under samma år till widare resa utom landet utklarera landtmannafartyg med den besättning som enligt åtföljande tullförpassning å fartyget tjenstgjorde, dock att gällande föreskrifter om passagerares förseende med pass och ordningen derwid komma att oförändrade lända till efterrättelse; hwilket härmedelst tillkännagifwes. Helsingfors, af Generaltulldirektionen, den 22 Februari 1878.

Enligt befallning:
O. F Gylling.
601(3—1)

Anspråk på den säck, jemte deri inlagda tre och en half toppar ostämpladt ryskt socker, som föreståndaren för tullbewakningen i Rajajoki, Tullförwaltaren

N. W. &b,lgrén, med biträde af SiJaftinäflarene 3. I'eeftnen och I. (S. Wäärtinen, den 29 sistlidnc Ja» »luari å allmänna landswägen i närheten af Sintu» la gärd inom Kiwinebb socken under beslagSansprät fråntagit en oläno och pä flylten lommen mansperson, böra göras hos Rädstufwurälten senast den 8 jörftin» stundande April klockan tio föremiddage», »vid förlust af rättighet bertifl sedermera. Wiborgs Radhus, ben 11 Februari 1878.

%h Rädstufwurättens wägnar:

Carl Sliahllnan.

St Aschan, Hlnspräl pä det tärl. innehållande tolf och en fjer. s t>ebel« farmor sjutton graders ulländst sprit, hwil532

let UppsyningSmannen w>d rörliga tuftberoatiunger. inom delta län M, Grah», med bilrädc af waltn'.äftarene G. A. Pehrman. (i, A. Swartström, St. Hell» sten och K. Gyllström, btn 23 sisilldn? Januari, un» der patruttering å en oppe» gärd i Sciwisto by af Äuolemajäirot socken öfroertommit och i beslag tagit böra göras hos Rädstufwurätten senast tia 8 förstin» stundande April flocfan tio föremibbagen, »vid förluft af rättighet dertill sedermera. Wlborgs Radhus, ben 11 Februari 1878. Pä Rädstufwurättens roägnar: Carl Strihlman. 533 Th. Afchan. rysta tobaksblad sWnfpråf pä troå mattor oförtullade vi jemte häst och forflingsredflap, iom uppfynings» mannen roib rörliga fuftbcroafninQcu inom betta län M. Grad», med biträde af 2i>aftmäftarcne G. A. Pehrman, H. A. Swartström,K. Hellste» och St. Oyll» 11 inneroaranbe manad å hafs» ström natten emot ben Kuslemajärwl socken under by i Seiwistö af lusten beslagSllnsprät fräntagit en oländ och på flyltcn lom» men mansperson, böra göras HoS RäostuiwuräUen fe; nast ben 13 förfUnftuubanbe April tlockan tio före» middagen, roib förlust af rättighet dertill sedermera, WiborgS Radhus, ben J6Februari 1878.

Pä Rädsluiwurätttns (Sari

563

mognar:

Strählman.

Th, Midjan.

medan ett a' ginlänbffa iWilitärbiftrifts Inlc»/ bente styrelsen för Strifwaren wid Helsingfors proroiant »nagasin Sewcrin Bryloff ulfärdadl affteds» bref pä oländt sätt förtommit, Ijroarom redan tittfäu» nagifroits i"£>uiroubftab6blabet" den 4 Oltober 1877, sä antjåHes härmedelst alt den som möjligtroici upp» hittat eller mnehaswer sagde ajjfebSbref, matte inlemna detsamma lill Polislanimaren t Helsingfors.

654

Lediga tjenstcr. om biträdande läneagronomStjenslen här l länet, i följd af förra mnehafwarens sleoda utnämning annan befattning, bliiwit ledig, fa roarba hugade tia tempetente sölande härigenom uppmanade att inom tlvä månaber härefter, denna bag lilwäl oräknad, hil inlemna deras till HanS Kejserliga Majestät ställde unberbåninga ansölningar om berörde syhla, fom åt. följes af 1,600 mart i ärligt arroobe, trattamente under tjenfterefor beri inberälnadl, samt ffiuts för l>vä hästar, och hwars innehafwareS licnslc.weitfamhet är affebD för den larelsta andelen af länet; börande anfötningarne ätfoljae af behörlga intyg om sölander» neS skicklighet odi lämplighet samt kännedom af finffa fpråfet. ituopio, å Sanbstanfltet, ben 23 Februari

1878.

Carl von ärterna.

646(3—1) hugade kompetente

«^»/

Onsdagen den 6 Mar» 1878.

FINLANDS ALLMANNA TIDNING

l?:o 55.

A. Rönnholm,

sölande till en Wagnmäfiareljenst

wib stlltsltrnwägarneo station i Helsingfors upp» manas härmldelst att inom fjorton dagar härefter, denna dag dock oralnad, före llocka» lolf pä bagen, till 3ernn>dfl«fl»)relfcii ingifwu fina af behöriga intyg om älföljda an» fin lompeltns, lamt itejb och lälarlbelyg jöfniiiflarom tjensleu. HclsingfolS, oj lernwägsslylclse» Enligt befcUninfl. den 27 Februari 1878. 602(3—3) IS. B. Fedcrley.

sölande lill b.ärjörinnan|lebig an> lärarctjenfien i religion »vid realskolan t &s Tammerfors sig tcfe anmält, futigöreS härigenom sagde tjenft, som åtföljes af ett årligt arroobe a 800 någon

fla^ue

mark, ytterligare ledig att hos öfwcrsiyrelscn för fiol* roäfenbet anföfas inom femtiosex (56) dagar härefter, denna dag litwäl oidtnab. Helsingfors af Ofro;rftq» relfen för stolwäscndet, den 7 Februari 1878. 435(3-3»

Enligt befallning: 2arl Swibergson. någon lompetent sölande till tjänarinnan (Cmeban >^ ledig anslllgn<> lärarctjenfien i engelsta sprälet »vid realskola» t Uleäborg sig icke anmält, lungöres härigenom sagde tjcnst, som åtföljes af ett ärligt arwode a 400 marl, berifrån dock under första året stadgad lönebesparing bör till ccklcsiastil» och ftolstatcns ente-och pupilllassa utgöras, ytterligare ledig att hos &'u werstyrellen för stolwäsendet anföfas inom femtiosez,' (56) dagar härefter, denna dag lilwäl oräknad. Hel» äsendet, den 18 ges singforS, as Hfwerstyrclsen för Enligt befallning: bruari 1878. (Sarl Swibergson. 54613— 3) /Emedan någon fompetent sötande titt därförinnan V- ledig anflagne lollegatjenNc» i bistorie, geografi och religion med slyldighet att utbyta sistnämnda ämne mot fwensta fpråfet, wid realffolan iHelsingfors sig icke anmält, fungöies härigenom sagde tjenft, som får tillträdas ben 1 nnftfommanbe ©epteinbcr, ytter» ligare ledig att b.oS Ofwerslyrelie» för stolwäsendct aniöfas inom semtioser (56 dagar härefter, denna dag

berrätta«. 1878.

Wiborgs LandSlansli, den 26 Februari

(shr. Oter.Bloin. 648(3—1) A. von Weissenbcrg. offentlig aultio» som tisdagen ben 2 nästinstundande April klockan sex eftermiddagen här» slädes anställes,kommer att för cnle» och pupilllaSsanS räfuing å arrende utbjudas lyrlohlideinlomsterne i Helsingfors stads swensta och finffa pastorat, Äorpi»

@euom

lals pastorat samt PihtipudaS nybildade pastorat för ett ars tid räknad frän den 1 påföljanbe Maj, äf< roeniom kyrkoherde,nkomsterne uti lorois pastorat för tiden frän ftftfaqbe dag inull befj nu lediga lyrloher» beembetet ipastoratet blifwer återbesatt; börande Gu» gade spelulanler ruiö auktionen wara förscddc med till riktighet och »vederhäftighet bchörigcn styrkte proprie» borgeSsörbindclser, beri löftesmännen, en för bcgge och negge för en, borga för arrenbcroilforenö fullgörande.

&bo, Direktionen för finfta ecklesiastik» och stolstatens enle» och pupillkassa ben 19 Februari 1878. G. W. Räbergh.

562(:j-2)

M/andagen ""*'

den 18 Mars

försäl°

jes a auktionskammaren i$tbo för betäckande af frakt, tull etc. ett frän Bordeaur inkommet kärl Eognac. jemtc prof Widare underrättelser Helsingfors, likwäl oräknad. af Ofwerstyrelsen sör erhalles hos Hc:r L. Schiödcr i Affoltuäfenbet, ben 18 Februari 1878. Enligt befattning : bo, hos hwilken nämnde kärl finnes. 547(3—3) Sarl Swibergson. Helsingfors den 2 Mars 1878. någon kompetent sölande titt tjärförtnuan /Emedan Etenius & C:o 633(3-d >»^ ledig anflagne foflegatjenftcn mcd unbcnuisningS'

styldighet i historie. geografi, religion famt finffa och swenfla sprätcn wid realffolan l Björneborg sig icke anmält, fnngöreshärigenom sagde tjenft ytterligare ledig att hos Öiwerstyrclsen för ftolwäsendet ansökas inom semtioser (56) dagar härefter, denna dag lilwäl oräl» »ad. Helsingfors, ai öfwcrstyrelsen för ffolroäfenbet, Enligt befallningden 18 Februari 1878. 548(3—3) Earl »Vwibcrgso».

iAyrtoherdcembetel i S:t AndreN, som genom förre «V innetjafiuarcns timade död blifwit ledigt, la» HoS Domlapitlct i stadgad ordning dagar från och med dc»na dag. den 23 Sanvan 1878.

ansölaö inom nittio Borga Domkapitel,

Ex officin: E. A. Forssell. ■■^Nomftjrfoftjfjlontanstienften i Borga, som genom -<*J förre in»ehafware»s wunna befocbren till annan tjenft blifroit ledig, la» hos 2)omfapittct i stadgad ordning ansölas inom nittio dagar från och mcd den. na bag. Borga Domkapitel, ben 23 Januari 1878. Ex oflicio: 579(3—1) E. A. Forssell. hugade kompetente sölande till en ledig Polit«eräd< S»' manstjenft roib Rädslufwurättens i denna stad andra afdelning eijn i»om fcmtioser bågar härester ingiilva fina till Mllgistratc» ställda a»söl»ingar om sagde tjenft åtföljda af behörige» styrlta merttförtecf» »ingår och eger den blifroanbe innehaswaren as tjen» sten unberfefta sig de» arbetsordning som »ramdelcS lan lomma att bestämmas. Björneborgs RädhliS den 16 Februari 1878. Ex officio: 612(3-1) 3. A. Violth.

Oaubtfjanblanben Anders Koi^tinenS eganbe ffatte» X^ hemman ij:bet af »:o 14, om iarwiorubclS statt, och J af n:o 22, om j arwiorubclS statt, begge l Maljasalmi by och Libelits socken, lomma att den 15 instundande April flocfan 11 s. m. pä offentlig aul» tion till den meftbiubanbc försäljas. Wid tillfälle försäljes äjwe» sagde massa tillhöriga tim» merstockar, säd, hö, halm, en to samt annan lösegenbom. Efter auttiooens slut förbehålla sig massans luratorer en timmes betänletid för att pröfwa huru»vida de gjorda anbuden å hemmanen och stockarne antagas eller icke. Pol.vijärwi b:n 18 Februari 1878.

samma

Johan

«wil,

Massans Kuratorer.

580(3-1)

konkurs- och fordringsmäl.

Ärsproklama»,

uti ajträbes urarfroa målet efter aflibne '^vom

  • ^' Handlanden Olofoch

Härin ajfunnas onSbagen ben

24 näftfommaube April llocka» 12 m. Kuopio å Radhuset den 1 Mars 1878. Pä RädstuiwurältenS roägnar :

Alexander Ingman. F:d.

64?

instämda fonfursmålet emellan Haodlandcn Lars Uti Magnus Atuflberg, a ena och HanS famtitge for; driiiqöegare, pä andra ftbun, aifunnar och utgtfrocr

Rädstuiwurättc» April

bom manbagen de» 29 näftfomnianbc

klocka» elfwa löremiddaa/», hwarom lucbcrbö»

rande härmedelst underrättas. ben 25 Februari 1878.

Tammerfors Radhus,

9cäb|nifronröttens wägnar: ' 621 Fredrik Procope. ajfuunai i bag fattadt beslut Radslufwurätten i Nyslott de» 22 iiäfifoinmanbc MarS fl.

"hemlikt "».¥

11^ f. m. dom i Stadsfogden Adolf Alarit Backmans lonturs. Nyslolt den 23 Januari 1878. Pä 9cåbfiujrourättcns ipägnar: Wald. »yandcr. 618(3— 2)

F:d.

s)^orgenärerne Handlanden Adolf Taipalcö lon■v-' lursmasja behagade famitianträba hos undertecknad härslädes, dc» 23 lläsllommande Mars fl. 6 e. m. för att öjiuerlägga och besluta salval om lön åt gode» och ftjfjlcmänneti, som ock huruwida lagsölnings åt» gärdcrne emot masfans forbringor stola »ortsältas el.ler ej äjwcnsom augåeube förfäljntng af ofäfta for» brtugar m. m.; och erinras att de jråiuuaianbe fä ät. nöja sig med be tiUftäbesroaianbcS bcflut. Iywäslylä ben 26 Februari 1878. 653(3—1) And. Turdiainc». Syhloma», ■^lOrbringijegarene i PollStommisfarie» H. Munts 0 fonfuis fallas härmedelst ttjorsbagen ben 28 Ma.s fl. 12 pä bagen till sammanträd,,' i Jcätjrä bi/ inorra Ijo, föralt öituerläflga och bcflula om god» tännaube af be rörande Ääorä egendom gjorda töpe> anbub ; och erinras, all be fränwarande fa åtnöjas med be nänuaranbeo beflut. Csio ben 18 Februari uti

1878.

K,

) onten

Auktioner.

Johan Turunens och hans hustrus f :belar >-) ffatte, af tjemmanet n:o 1 och hela ffattefopta räntetorpet n'o 6 i 3)?atfafeltä by och Rusleala socken lomma alt hiirstädes lördagen den 18 Maj I^7B 1100 la» 12 ]. tu. till de» meftbjubanbe försäljas i ajfceii: be a Finlands Hypl,'lclöföreni»gs förnöjande för befj i sagde lägenljeter intednabe fordringar ; hwarom äfwenfom alt desja lägeoheter hwilla unberltjbcr 5 tunne» land öppen äler, samt roibpafj ättatio lågland äng. wid behörig faluioärbering ruärbnats titt 4,^)73 marl lueberböranbe jafägare och ipefulanter härmedelst un»

l Kotla Ångfartygs Aktiebolag beha» Hlttioiiäierne 3instundande Mars 11. 6e. gadc onsdagen den l

fammanträda till ordinarie bolagsstämma a Kotla Hotel iitotla. hwarwid, utom de i bolagsordningen föreftrifne ärenden, äsrren wtickt förstag om realisering af bolagets egendom lommer att till behandling före» m.

tagas. Kotla den 18 Februari 1878, 49?53-3) Direttionen.

.Tl«»t«M»roloiclMka

kl. 7 l. m. kl. 2 e. m. kl. 9 e. m. 739,5 748.3 Barom.,MHlinieter 756,2 1,8 +1,3 Tlienn., C. ?U:ila +0,6 N Vindens rigtning VNV VSV 6 styrka .4 4 3 4 Himlahvaltv. »I». 4 0,6. Teinporiitiiroiis lägsta el&iul

Mars. 5.

+

.

abrefj: Amanda Hane», 1 tnyle med sängkläder. Förutom ofwanstäeode sinnes en mängd uti statio»

ncrnas wäntsalar och ifrån luaggoneina tillwaratagna reseeffekter, hwilla ej sä noga funna specificeras. 3emte u»derrältclse härom meddelas till be ofänbe ägarencs fänuebom, att be funna göia sin rätt till sagde gods och efter gällande, om de i»om henne månader härefter anmäla sig å StatSjcrnlvägarncö trafiffontor. Dcrcftcr fomtrci' detsamma att å offent» lig auftion för Statsicrnwägarncs rälning förfallas. Helsingiors ben 14 Februari 1878, 586,3— ii) 3. W. ©tjernjdjant}. -^clcgareue uti Helsingfors Rcdcri.Attiebolag falla* »"w harmedels titt ordinarie bolagsstämma som hällcs thortzdagen ben 1 näfitnftunbanbe Mars 11. 6 e. ni. i härwarandc Socieletshus, tjruaruMG be »vanliga ars. ärcnderna tomma lill handläggning. Helsingfors, de» 11 Februari 1878. 641

Bolagsstämma. uti Ulrikaeliorgs Vad» och Brunns ""J iNrättnillgsbolag behagade fammanträba till orbinarie bolagostämma outöagen ben 10 inftunbanbe

April fl. 6 e. m. uti ©ocieteteb,ufet iHelsingfors i affeenbe § 19 af bolagets fiabgar närmare inne» haller, Helsingfors ben 6 Mars 1878. 652(^3—1) Direllionen. Sydfinfla ängfartygs bolaget uti delegare herrar behagade fammantiäba, till orbinarie bolagsstämV ma, som hälles i ®ocictctöt)uict härstädcö, ttjoiöbagen ben 21 instundande MarS, fl. 5 cjtermiboageu. Hel< finafocf. bcu 1 Februari 18/8. 301(.B—6) Direttionen. det

Ängjags Aktiebolags

Intressenter.

behagade sammanträda lill ordinarie bolagsstämma i Helsingfors, Manegegalan N^o 2, ;;ijnbagen den 18 innelvarandc MarS tlockan 5 eftermiddagen. Disponent».

Bolagsstämma. Sjltttouärerne i Wasa Bomulls Maxusaltur Altie vi Bolag lallas härmed till orbinarte bolagsstämma,

som

hålles o bolagets lottor i Brandö, tljorsbageu

förslinstundandc April, fl. 5 e. m, och hwarwid lomma att behandlas de i §§ 44, 46 och 4? Ai ftabgarue omnämnde ärcnbei'. Wasa de» 19 Februari 1878. 54513—2)

Sireftionen.

,

högsta

"Nederbörd. Millimeter

1.9.

2,54,

Kursnoteringar.

Finlands

Vant, den 6 Mars 1878. 3mf.

Znif Wexellurö. Diskontturs.

270: pr 100 rub. S.t Petersburg 7 dd, 280: London 90 dd. 25: 55 25: 40 pr Liv. Sterl.

90 dd. 101 70 100: 80 Paris Hamburg 90 dd. Rm: 125: M 124: 20) Amsterdam 90 bb. 210: 60 208: 90> pr 100. 3 bb. 141: 50 140: 7O> Stockholm 21 Febr. g. st. 1878. S:t Petersburg, den — 264, 1. $. — Hamburg 222, 323J, 222j. — London 274, Halfimperial 7: 52.— DisParis

273^.

konto 4-5.


llädning,

„ „ Frölen A. Tammelin l dyna. „ A. F. 1 lada fafel, rotgt 140 slälp. „ J. M. Ö. 2 torna linor, wigt 230 ffålp. „ Äumpulainen 1 palett, innehållande stöflar, „ A. 3. ?enning, 1 par smorläders flöflar, „ K, Salvio, 1 topp socker, 1 palett kaffe, 1 träbfluffa med sirap och lpalett swisto», „ I. VY., 1 låta tennfnappar, 60 jtälp „ CF. S-, 1 färl petroleum. „ I. H., 2 collis hampgarn, P., 1 collis lädcrwaror, „ F. A. A., 1 lada harmo»itor. 70 {fålp.

ben 25

....... +—


630(3—2)

obi*erv»lloner.

@ab,lftein

gJHtb StatSjernwägar.ie t Finland är under sjerde '<i5qwartalet af sistiörlldne är 1877 tifltoarataget nedllnupprälnade gods, nemligen : märkt, abrefj: Lönnbäck 1 palett, „ „ Student Alomqwist, 1 dito, „ „ Mattson, 1 dito, „ Lindroos, 1 dito, Johansson, 1 paraply, Ing. Fogelqwist, 1 palett, „ Frölc» Ingeborg Käppar, 1 dito ined „

Hakala

Bolagsstämma.

»


Diverse.

Direktionen,

Bestyrelsen.

421(3-3)

588(3—2)

Enskilda notifitatioucr.

686(3—1}

H. Mickli».

Fcllma».

Johan Karhu.

förenings VanlenS iFinland wid härwarande lom att samman» ?> tor röstberättigade altionärer lallas träda i banlens lokal harstädeS thorsdagen den 14 nästlommande Mars 11. 5 e. m. för att jemlitt stad» garne inwälja en lomiterad för tontoret iaflidne Radmannen Earl I. Els ställe samt twenne suppleanter. Björneborg den 11 Februari 1878.


Anmälde resande.

Den 5 Mars. Baron Wrede fr. Anjala, kapten Sahlstein fr. Borgå, komm.råd Wahren fr. Forssa, bokför. Dehtereff fr. P:burg, apotek. Molin, handl:ne Helsingius, Stellman fr. Berlin och Sengbusch fr. Riga i Societetshuset; konsul Borg fr. Uleåborg, landskont. Ekblom fr. Åbo, landthush. von Fieandt fr. Esbo. i hotel Wilhelmsbad; provis. Lång fr. Loppis, öfw.löjtnantskan Nordenswan fr. Hausjärwi, fru Bergroth fr. Lojo i hotel de Poste; handl. Ekholm fr. J:kylä, Annegtn 23; hr Erenius fr. Esbo, Högbergsgtn 4.


Statsjernwägarne i Finland.

Tidtabell för bantågen från och med den 1 December (19 November) 1877 tillswidare.

Wiborg—S:t P:burg. N:o 1. S:t P:burg—Wiborg. N:o 2.
Wiborg afg. 7 f. m. S:t P:burg afg. 6,15 e. m.
S:t P:burg ank. 11,15 » Wiborg ank. 10,18 »
H:fors—S:t P:burg. N:o 3. S:t P:burg—H:fors. N:o 4.
Helsingfors afg. 8,30 f. m. S.t P:burg afg. 9 f. m.
Riihimäki » 11,7 » Wiborg » 1,9 e. m.
Lahtis » 12,59 e. m. Lahtis » 6,23 »
Wiborg » 7,8 » Riihimäki » 8,22 »
S:t P:burg ank. 11,25 » Helsingfors ank. 10,40 »
Helsingfors—T:hus. N:o 5. T:hus—H:fors. N:o 6.
Helsingfors afg. 5,45 e. m. Tawastehus afg. 8,50 f.m.
Tawastehus ank. 9,35 » Helsingfors ank. 12,30 e. m.
Helsingfors—Åbo. N:o 3 och 51. Åbo—Helsingfors. N:o 52 och 4.
Helsingfors afg. 8,30 f. m. Åbo afg. 1 e. m.
Riihimäki » 11,15 » Toijala » 5,19 »
Tawastehus » 12,35 e. m. Tawastehus » 6,40 »
Toijala » 2,9 » Riihimäki » 8,22 »
Åbo ank. 6,5 » Helsingfors ank. 10,40 »
H:fors—T:fors. N:o 3, 51 och 81. T:fors—H:fors. N:o 82, 52 och 4.
Helsingfors afg. 8,30 f. m. Tammerfors afg. 3,55 e. m.
Riihimäki » 11,15 » Toijala » 5,19 »
Toijala » 1,54 e. m. Riihimäki » 8,22 »
Tammerfors ank. 3,10 » Helsingfors ank. 10,40 »
H:fors—Hangö. N:o 3 och 92. Hangö—H:fors. N:o 91 och 6.
Helsingfors afg. 8,30 f. m. Hangö afg. 5,15 f. m.
Hywinge » 11, » Ekenäs » 6,18 »
Ekenäs » 2,56 e. m. Hywinge » 10,39 »
Hangö ank. 3,56 » Helsingfors ank. 12,30 e. m.
Åbo—T:fors. N:o 52 och 181. T:fors—Åbo. N:o 182 och 51.
Åbo afg. 1 e. m. Tammerfors afg. 10,30 f. m.
Toijala » 5,30 » Toijala » 2,9 e. m.
Tammerfors ank. 7,50 » Åbo ank. 6,5 »
T:hus—S:t P:burg. N:o 6 och 3. S:t P:burg—T:hus. N:o 4 och 5.
Tawastehus afg. 8,50 f. m. S:t P:burg afg. 8,30 f. m.
Riihimäki » 11,7 » Riihimäki » 8,29 e. m.
S:t P:burg ank. 11,25 e. m. Tawastehus ank. 9,35 »
Hangö—S:t P:burg. N:o 91 och 3. T:hus—Hangö. N:o 6 och 92.
Hangö afg. 5,15 f. m. Tawastehus afg. 8,50 f. m.
Hywinge » 10,34 » Hywinge » 11 »
S:t P:burg ank. 11,25 e. m. Hangö ank. 3,56 e. m.

Obs. Från Hangö med N:o 91, från Hywinge med N:o 3 och från Riihimäki med N:o 51 till Tawastehus, Tammerfors och Åbo.

Bantågens gång är wester om Kaipiais efter Helsingfors och öster om Kaipiais efter S:t Petersburgs tid.

Fullständiga tidtabeller för passageraretågen försäljas å alla jernwägsstationer.

G. Strömberg.
J. W. Stjernschantz.

Helsingfors,
tryckl hos J. Simelii arfwingar, 1878.