Sida:Gustaf Rosenhanes Respublica glacialis Ett stycke svensk etnografi från vår stormaktstid – Fataburen Kulturhistorisk tidskrift.djvu/26

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
218
OTTO VON FRIESEN.
Tab. 1. Fig. 28. En winternots stång, 20 a 25 alnar lång
Tab. 1. Fig 39 Not-trampor af järn, a en trekant med 3:ne hwassa bråddar, men rätteligen bör han göras, nästan som en hästsko eller som b utwisar med 3 bråddar, då är lättare at stå på dem i halken, och äfwen at binda fast wid skonen, desse brukas när som winternot dras.
Tab. 2. Fig 38 Wisar et not flöte, som brukas på kilen wid hugget.

flöten och sänken, samt hafwa en kil om 5 famnar. Notens diuphet bör inrättas efter siöns eller fiske-watne[t]s diup til 2, 3, 4, eller flera famnar, i synnerhet wid det så kallade hugget eller kilen. Dernäst hörer til Winter-noten Drag-tögor 40 famnar och 20 famnar Råfälling, hwilka tögor böra wara utmärkte med wissa märken, på det at Noten under isen må gå jemt uti siön. Notråen eller stängerne, som föras emellan wakarna, äro merendels 20 à 24 steg, ordinairt som en karl går och kan utstiga; uppå hwilka stänger bör wara et hol wid hopskarfningen, uti hwilket man sätter Råtiugan, och i hörn-wakarna wänder stången, at hon icke slår sig på sida, med underhielpande af Rå-kroken uti wändandet. Rå-krokarne böra wara wäl krokuge och wide, at man kan taga wäl omkring under isen, der stången eller Råen icke just skulle träffa Note-wakarna; Rå-tiugan ock proportionerad efter Råen, at man kan beqwämligen föra stången undan dragarna. De, som föra Råen, kallas Rå-karlar; efter dem följa Repare, som handtera Råfällingarna; dernäst sielfwe Dragarne, som med krampor, när isen är hal, och knäpper, drag-selar eller ok, at draga Noten med, måste wara försedde. Noten gifs neder ute på stora öpna siön i nederlåts-wakarna, och uptages i örings-wakarna; börandes Rå-karlarne, när Noten ankommer, sammanhålla med Råtiugorna Note-tälnarne wid botnen, at fisken icke löper derunder bort. Midt för örings-waken, bakefter Rå-karlarne, pulsas och stötes med en puls, at fisken så mycket bätre må drifwas åt kilen. Til detta Winter-nots werk höra ock 6 eller 8 stycken Is-billar, hwilka