Sida:Gustaf Rosenhanes Respublica glacialis Ett stycke svensk etnografi från vår stormaktstid – Fataburen Kulturhistorisk tidskrift.djvu/27

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
219
GUSTAF ROSENHANES RESPUBLICA GLACIALIS.

Sporr-karlarne eller wäckarne bruka, at wäcka wakarne med. En Not-släde bör man hafwa, at lägga Noten uppå, som köres med en häst ifrån det ena til det andra warpet; äfwen en stor så eller kar at släppa fisken uti, om man wil hafwa honom lefwande, at förwara i Sump eller dam. Det bör ock observeras, at man låter noga borthugga alla is-taggar, i synnerhet uti örings-wakarne, at Noten icke sönderrifwes i updragandet; äfwen om isen är ojemn och knagglig inunder, som plägar hända af storm, då isen lägger sig om hösten, hwaraf Noten hindras, och ofta stadnar i dragningen, så bör man risa Öfwer-tälnen, som håller Noten ifrån isen. Äfwen risas nedertälnen, om noten skär för hårdt i botn.

Man kan icke undgå, at här påminna om de stora och diupa winternotar, at de icke äro altid de bästa, fast om de besluta mycken fisk; emedan de, då fisken om wintren sätter sig tilsammans på et ställe, kunna utöda en siö, helst om det är en liten insiö, at man sedan på många år intet lif mera får, som förfarenheten nog wisar; derföre måste man se sig wäl före i detta mål, om siön är så belägen, at han af sådan drägt tager skada eller ej. Så äro ock fina Notar förderfwelige, som updraga en myckenhet små och omogen fisk af allehanda slag, som borde besparas, at få tillwäxa för mångfallig större nytta skul.»


Isnotens skadlighet har under 1800-talet blifvit allmänt erkänd öfver hela vårt land. För insjöfisket är den i många län, såväl i norra som mellersta och södra delarna af landet, helt och hållet förbjuden i gällande fiskeri-stadga. Så i Jämtlands, Gäfleborgs, Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. I andra trakter är dess bruk inom insjöfisket starkt begränsadt af stadgan: så i Kopparbergs, Örebro och Älfsborgs län.

I saltsjön. är den ännu tillåten. Ett kort omnämnande af vinternotens nutida bruk för strömmingsfiske i Stockholms skärgård ger Axel Sjöberg i sitt planschverk Bland kobbar och skär s. 74.

Terminologi.

Till slut några termer från vinternotfisket, hämtade ur Respublica glacialis (R. g.), Gyllenborg Kort Afhandling om Insjö-Fisket i Swea Riket (Insjöf.) och S. T. Sfchultze] Den Swenske Fiskaren (Dsf.).