Sida:Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter.pdf/180

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
149

Riken lemnat oss både anledning och upmuntran. [1]

§. 5. I sist förflutne tidehwarf, har således Kyrko-Musik i wåre Församlingar fritt och obehindrad, samt utan samwets twång fått utöfwas. Alt som Orgwerks konsten stigit, har ock antal af Orgwerk ökats samt, annan Instrumental Musik i Kyrkorna derefter blifwit lämpad och brukad, som i Orgwerks afhandlingen widare skall sägas. Wi hafwa redan i 9 Afdelningen anmärkt, huru Musiken i allmenhet tiltagit i 16 och 17 Sæculo så genom egne Landsmäns som hitkomne utlänningars bemödande. At ibland de förre, den redan nämde Joh. Columbus, O. Rudbek, H. J. Wallerius och någre andre, samt af Utlänningar, en Düben, Meibom och flere, [2] äfwen böra hedras för Kyrko-Musikens uphjelpande, tage wi för afgiordt; men utan at förminska den heder som tillkommer sednare tids befordrare af sådan Musik, hwarom äfwen något är nämdt, [3] må wi ytterligare

  1. Här tjenar hwad redan p. 135 af Doct. Luthers witnesbörd om Musik är anmärkt, lika så de äldre Kyrkolärares Augustini, Basilii, Hilarii m. fl. omdöme i samma ämne, Jemför p. 128.
  2. Se pag. 98 99 och 100.
  3. Om Orostanders och fleras arbeten läses pag. 102. Det är ej utan, at ju sådane afhandlingar i sin tid giort nytta, och bidragit til Kyrko-Musikens förbättring. Graweuren wid Kongl.