Sida:Kalmar 1883-06-30.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Ur Stockholmskorrespondensen

den 28 juni.

"Svenska missionsförbundet" har, såsom förut nämnts, sitt femte årsmöte härstädes i dessa dagar. De offentliga förhandlingarna togo sin början i går och höllos i "Södra missionshuset" hvilket, oaktadt den tryckande värmen, var ända till trängsel fyldt af åhörare under hela den tid från kl. 9 till ½ 2 och från kl. 4 till 8, som dagens möte upptog. Bland de uppträdande talarne märktes lektor P. Waldenström, pastorn och föreståndaren för förbundets missionsskola i Kristinehamn E.J. Ekman ohc kapten C. Kollinius, hvilken sistnämnde fungerade som ordförande. Alla tre tillhöra den af 7 ledamöter med 3 suppleanter bestående "komitén", hvilken har att verkställa förbundsombudens vid årsmötena fattade beslut och sjelf besluta i frågor, som uppstå mellan årsmötena äfvensom handhafva ekonomien. I jemföresle med "Evangeliska fosterlandsstiftelsen", som egt bestånd i 27 år, är "Svenska missionisförbundets" verksamhet mindre omfattande, men det har dock under de fyra år, som förgått, sedan utbrytningen ur Fosterlandsstiftelsen egde rum hunnit med sig förena 121 missionsföreningar och 42 "församlingar" (benämnda "brödra"- eller "friförsamlingar") samt inrätta missionskolor i Kristinehamn och Vinslöf. Derjemte har förbundet i sin tjenst 17 reseombud, af hvilka 6 äro prestmän, samt 16 missionsarbtare, af hvilka 4 vistas i Lappland, 3 i Finland, 1 i Kronstadt samt 2 på hvarje af platserna Petersburg, Baku, Ural och Kongo. Till de olika grenarne af förbundets mission inflöto under sistlidet år nära 45,000 kr. i gåfvomedel, och den kontanta behållningen, som vid årets början utgjorde icke fullt 23,000 kr., hade vid dess slut stigit till något öfver 28,000 kr. För jemförelsevis skull, må nämnas, att till "Evangeliska fosterlandsstiftelsen" hafva för närvarande anslutit sig 108 missionsföreningar; Stiftelsen har 312 provinsombud, af hvilka 168 äro prestmän, samt 96 kolportörer, 8 reseombud och 24 utländska missionärer. Den inländska missionsafdelningen egde vid förra årets slut en behållning af något mer än 68,000 kr. och den utländska missionsafdelningen en behållning af nära 135,000 kr. utöfver skulderna. I gåfvomedel inflöto under fjolåret omkring 14,500 kr. till inländska och nära 140,000 kr. till utländska missionen, hvilken sistnämnda har sina olika verksamhetsfält i Ost-Afrika, Ostindien, estländska öarne samt på "sjömansmissions-stationerna" Marseille, Grimsby, Liverpool, Gloucester och Boston. Af de 108 svenska missionsföreningar, som förbundit sig med Stiftelsen, tillhöra de flesta Karlstads (49), Upsala (18) och Vesterås (18) stift. "Svenska missionsförbundet" torde räkna sina flesta medlemmar i Vermland, Dalarne och de norrländska provinserna. Att den tid af fyra år, som förgått, sedan den valdenströmska rigtningens anhängare skilde sig från "Evangeliska fosterlandsstiftelen", hvars årskonferens förklarat sig vilja i stridsfrågorna vidhålla statskyrkans bekännelse, icke hafva ledt till närmande mellan de båda olika rigtningarna, utan i stället ännu skarpare skildt dem från hvarandra, framgår af de utalanden, som å båda sidor förekommit i föredragen och öfverläggningarna vid Fosterlandsstiftelsens och Missionsförbundets under innevarande månad hållna årsmöten. Serskildt förtjenar anmärkas, att de missionssalar, som disponerats af de med Stiftelsen förbundna missionsföreningarna, hafva på få undantag när varit stängda för "Svenska missionsförbundets" predikanter.