Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/182

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

170

11:o Uti Lyon sprang en ångkittel, ämnad att producera ånga af lågtryckning, straxt efter det man hade öppnat ett stort afledningsrör, hvarigenom ångan utrusade. Explosionen synes här verkad af orsaker, som vanligen tjena att förekomma dem.

Det lärer emellertid inträffa, att öppnandet af säkerhets ventilen, om den också ej åstadkommer någon skada, likväl förorsakar en hastig och ögonblicklig förökande af ångans expansionskraft. Taboreau påstår sig hafva uti Lyon bemärkt på en liten kittel, inrättad för högtryckning, att så ofta man öppnade ett ångafledningsrör, lyfte sig äfven i samma ögonblick säkerhetsventilen till samma kittel.

Med ångkittlar så väl af jern som koppar, har det stundom inträffat, att de blifvit alldeles förderfvade, derigenom att deras sidor hastigt blifvit böjde utifrån och inåt. Sådane händelser hafva vid Lyon flere gångor ägt rum.

12:o I England vid Flintshire hände vid en mycket stor ångpanna, att båda sidoväggarne uti eldstaden, af den inre starka ångtryckningen, hastigt böjde sig så tillsammans, att icke en hands bredd återstod emellan dem. Tvenne arbetare dödades, af den kokheta vattenström som utrusade.

13:o Vid grufvan Est Crennis, blef eldstads cylindern icke allenast hopplattad, derigenom att dess öfra och nedra delar trycktes tillsammans, utan den blef äfven utkastad utur