Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 1.pdf/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Förord.

Föreliggande arbete, påbörjadt redan i midten af 1890-talet, har varit synnerligen tidsödande, då uppgifter måst sökas på ett rent af oräkneligt antal håll. Då därtill kommer att utgifvarens tid varit af hans tjänst strängt upptagen året om, så må detta gälla som en förklaring hvarför så lång tid åtgått, innan dessa personalhistoriska anteckningar kunnat utgifvas.

De källor, som utgifvaren haft att tillgå — utom det biografimaterial han själf samlat under mer än fyrtio år — äro först och främst de båda Kungl. Teatrarnes aflöningsstater, hvari tiden för hvarje vid de resp. teatrarne engagerad persons anställning finnes angifven, samt Kungl. Teatrarnes affischböcker för de femtio år, som detta arbete kommer att omfatta; vidare en stor del kontrakt, aflöningslistor och löneutanordningar, Kungl. Teatrarnes pensionsinrättnings räkenskaper, där alla delägares prästbetyg finnas och sålunda korrekta uppgifter om födelsedata m. m. kunnat inhämtas. Dessutom har naturligtvis en stor del tryckta källor användts, af hvilka i första rummet må nämnas F. A. Dahlgrens år 1866 utgifna »Anteckningar om Stockholms Teatrar», och har utgifvaren härvidlag genom riksbibliotekarien E. W. Dahlgrens tillmötesgående haft till sitt förfogande hans faders eget exemplar af nämnda arbete, i hvilket många tillägg i mariginalen och på lösa lappar förekommit. Bland öfriga källor hafva i synnerhet följande anlitats: Frans Hedberg, »Svenska skådespelare» (1884), »Svenska operasångare» (1885), »Bidrag till skådespelarekonstens och dramatikens historia» (1890) samt »Gustaf III:s operahus och dess minnen» (1891); Arvid Ahnfelt, »Europas konstnärer», i hvilket arbete, utkommet i häften under åren 1883—1889, utgifvaren af dessa anteckningar medverkade med en stor del uppsatser; Birger Schöldström, »Hög och