Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 4.pdf/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
64
KUNGL. TEATRARNE

numera kallas, »förste regissör och sceninstruktör». Från 1856, då Torsslow ånyo lät engagera sig efter mera än tjuguårig bortovaro, blef Kjellberg regissör utan egenskap af styresman för scenen. Från den 1 juli 1863 blef han »föreståndare för Scenens byrå» — den tjänsteman, som har till åliggande att ombesörja annonsering och affischering samt att vid repertoarändring utfärda erforderliga kallelser (som på den tiden, då inga telefoner funnos, måste ske genom budskickning), ombestyra utlämnandet af tal- och sångroller m. m. — Han afled i Stockholm den 27 mars 1864.


Carl Robert Lindmark, teatersufflör (=andre regissör) 1 juli 1854—1865.

Född den 27 dec. 1822. Elev vid Kungl Teaterns balettskola 1840—41, förflyttad till korstaten den 31 mars 1841, där han kvarstod till den 30 dec. 1841. Anställd som aktör vid den af kapten Anders Lindeberg följande år öppnade Nya Teatern vid Carl XIII:s torg, hvilken scen han tillhörde tills han år 1854 fick anställning vid Kungl. Teatern som »teatersufflör». Från den 1 sept. 1859 blef han därjämte förvaltare af attributförrådet och innehade sedermera båda dessa befattningar till sin död den 22 mars 1865.


Johan Fredrik Isidor Högfeldt, andre regissör vid Kungl. Dramatiska Teatern 15 aug. 1863—1874.

Född den 8 aug. 1824. Började sin teaterbana vid 18 års ålder hos Anders Lindeberg vid Nya Teatern under dess första spelår, 1842—1843, var sedan anställd vid änkefru Hedvig Charlotta Djurströms sällskap, där han kvarstod äfven sedan detsamma öfvertagits af skådespelaren Rudolf Forssberg; i början af 1850-talet kom han till Hesslers sällskap, som han tillhörde t. o. m. spelåret 1856—1857, hvilket år nämnda sällskap spelade på den i okt. 1856 invigda Ladugårdslandsteatern. Följande spelår anställd hos Stjernström vid Mindre Teatern (den Lindebergska) och 1858—1859 hos Theodor Schwartz vid Ladugårdslandsteatern, för hvilken scen Högfeldt själf sedan blef direktör från april 1859 till och med mars 1860. År 1863 anställdes han vid Kungl. Dramatiska Teatern, som han sedan tillhörde till sin död den 26 jan. 1874. Högfeldt var en flitig