Sida:Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.pdf/119

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
83
»Himmelskt buller.»

Samma flod af härlighet, som flödade öfver denne man, fylde ett ögonblick senare hela salen, och allt Guds folk fick ett dop af kraftens och glädjens ande. Den scen som följde kan ej med ord beskrifvas. Alla – jag talar nu blott om dem i åhörareskaran, som voro Guds barn – gåfvo uttryck åt de känslor, som fylde dem, hvar och en på sitt sätt och enligt sitt temperament. Liksom det träd eller berg, som är närmast det med elektricitet laddade molnet, splittrar detta och leder den elektriska strömmen ned i jorden, så hade denne man i sin själs ångest och med sin förtviflade tro vidrört det den gudomliga kraftens moln, som sväfvat öfver våra hufvuden, och bragt ned öfver oss dess renande, lifgifvande och inspirerande flöden. Så småningom höjde sig lofsångens ljud öfver detta himmelska buller – eller oväsen, som några skulle kalla det – och tusen röster sjöngo: ’Pris vare Gud, från hvilken all välsignelse kommer’.»


Fru Booth skrifver vid samma tid till sin man:


»Herren gifver oss många, många vederkvickelser. Vi se huru hans krafts arm är blottad, och vi veta, att vi äro medel i hans hand att fröjda tusentals hjärtan, hvilka han återlöst med sitt dyrbara blod.

Väckelsen har upprört hela staden och landet rundt omkring på flere mils omkrets. Kapellet var i går öppet nästan hela dagen, och till klockan tolf i natt hördes de botfärdiges rop. All äran åt Jesus!»


Under tio månaders arbete i städerna Hayle, S:t Ives, S:t Just och Lelant bekände icke mindre än 3,500 personer frälsning. Och under det aderton månader långa fälttåget bekände sig 7,000 personer hafva mottagit syndernas förlåtelse. Af dessa förenade sig största delen med olika religiösa