Sida:Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.pdf/120

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
84
Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.

samfund, och många blefvo nitiska arbetare och evangelii förkunnare. Dessa kan man ännu i dag träffa på här och hvar i engelsktalande länder och kolonier.

Fru Booths föredrag behandlade både sociala och religiösa frågor och voro så vidtomfattande, som den tidens behof kräfde.

På tal om modet sade hon:

»Tänk icke på modet, då du bestämmer huru du skall inrätta ditt hem, utan tänk på dina barns och ditt öfriga husfolks sanna bästa, samt på din egen nyttighet i världen. Tänk aldrig på modet!

I dessa tider, då fängelsepredikanter och tukthusföreståndare säga oss, att granna, utstyrda kläder föra lika många unga flickor i fördärfvet som dryckenskapen gör, höfves det hvarje sann kvinna, att i sin kammare inför Gud afgöra hvad slags dräkt hon bör bära och att besluta bära den trots modet. Om alla kvinnor, som bekänna sig vara kristna, gjorde detta, huru mycken frälsning skulle icke blott och bart denna reform sprida i världen!

Du, unga kvinna, som sitter här, fatta ett beslut att blifva en ursprunglig, naturlig människa, sådan som Gud vill ha dig, och lösgör dig från de former i hvilka du är inklämd, den eller den till behag — blif en oberoende kvinna, uppfostrad och förädlad genom umgänge med Gud! Men var dig själf och försök icke att vara någon annan! Låtsa som om det icke funnes något mod! Om folk gjorde detta, huru annorlunda skulle ej deras hem vara, huru annorlunda deras barn, huru annorlunda deras vänner! Huru annorlunda skulle ej det verk bli, som de utföra på jorden, och huru annorlunda skulle de ej känna det, då de skola dö!

O, huru många förslösade lif, huru många härliga kroppar och själar offrade på modegudens altare!

Må Gud förlösa oss från denna afgud!»