Sida:Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.pdf/47

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
25
Catherines inflytande.

en demokratisk form af kyrkostyrelse kan bli ännu mera hård, rutten och egennyttig än en strängt patriarkalisk styrelseform, lik den som Wesley organiserat. Dessa förhållanden förde äfven William Booth och Catherine Mumford tillsammans i kampen för en lefvande kristendom. De fingo under denna tid ett godt tillfälle att se hvarandra, samt studera hvarandras motiv och karaktär. Ju mer de lärde känna hvarandra, desto mer funno de sig vara ense i alla lifvets stora frågor. De beundrade hvarandra, och deras beundran parades snart med kärlek, ty som en god äkta man och stor författare säger: »Ingen sann och varaktig kärlek kan finnas utan aktning; blott denna kärlek skänker tillfredställelse och är en ädel människosjäl värdig».

Den enda allvarliga meningsskiljaktigheten mellan dessa två varma själar var frågan om mannens öfverlägsenhet öfver kvinnan; och ingenting visar mer William Booths öppna och fria sinne än det faktum, att Catherine Booth lyckades förmå honom att gå öfver till hennes åsikt: att kvinnan, förutsatt att hon får samma uppfostran och tillfällen som mannen, i alla afseenden är dennes jämlike i intelligens. I denna seger öfver den gamla lärosatsen, att »kvinnan har en fiber mer i sitt hjärta och en cell mindre i sin hjärna», hvilken hennes trolofvade förfäktade, ha vi ursprunget till den armé af kvinliga predikanter, som utan tvifvel mycket bidragit till Frälsningsarméns underbara framgång i världen. De ännu odanade andar, som samlade sig kring två högsinta arbetare, voro banbrytare för en rörelse,