Sida:Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.pdf/86

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
56
Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.

bedja och vänta på honom, öppna en väg för oss. Du får icke tro, att vi icke tillbörligt värdera en god fostran eller att vi äro likgiltiga härvidlag. Vi ha nekat oss det nödvändigaste, för att gifva er det bästa vi kunnat åstadkomma och jag tror, att detta har visat det vi rätt uppskatta denna förmån. Men vi sätta Gud och rättfärdighet i främsta rummet och uppfostran i det andra, och om jag skulle börja lifvet på nytt, skulle jag vara ännu mera noggrann i denna fråga. Din fara är att sätta Gud och nyttighet främst i teorien, men lärdom främst i praktiken.

Du talar, min kära flicka, om att Herbert blir en väldig man i Israel. Väldigare ynglingar än han ha fallit! För öfrigt, hvar har han inhämtat de principer, som du sätter en sådan tro till? Under sin moders ögon! Icke i en skola, där små gossar förberedas för universitetet och där bedrägeri, lögn och otro höra till ordningen för dagen — där den lata eller öfveransträngda husfrun icke har tid att blotta synden och drifva ut den samt gråta och bedja öfver sina små moderlösa skyddslingar, som du mins att jag brukade göra, när någon af er felade. Åh, Katie, på frukten känner man trädet, och detta raseri efter uppfostran förstör tiotusende. Det frodas lika yppigt som afguderiet, som baalsdyrkan Gud är svartsjuk därpå och vill icke mer veta af det. Se på prästerskapet! Prästerna äro väl uppfostrade. Kanske du säger att de sätta uppfostran i stället för Anden. Denna omständighet visar just faran af förlitande på uppfostran och bildning.

Det är välbekant bland metodisterna, att hundratals unga män hvilka kommit in i metodistskolorna såsom eldslågor, såsom själsvinnare, men som kommit för att lära sig latin, grammatik och dylikt, i otaliga fall ha gått ut såsom slocknade kol! Huru kommer det sig? Ser det icke ut, som om det vara någon fiendskap mellan lärdom och gudaktighet? Visar det icke den stora fara, som ligger i att fästa hjärtat vid lärdomen och glömma hvar kraften till nyttigheten i själva verket ligger? Hur kommer det sig, att stora själavinnare, till och med män med den högsta