Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/331

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


- 273 - giosa tendens, for. h vilken man ej rodnar att ut< � ropa och prisa henne, såsom en rädderska för menskligheten, kommen att uppljrflta oss ur för^ derfvet af deu gamla filosofiens gadlösa lättsinnig- het!. Det är ej här, — hvarje förståndig man inser* det lät^ligen — det är ej här några lösligt mid- fallna uttryck, som kunna tros missförstådda, eller illvilligt utplockade: det är, som man ser, tvert- om ett riktigt helt af systematisk irreligion, och destomer systematisk, ju mindre någon annan lä- ra om Gud och ett tillkommande låter med den* na filosofis öfriga grundsatser möjligen förena sig. Nå väl! lätom någon spitsfundig begrundare, djupt insnärd i nätet af en förvillande spekulation, slut- ligen bortsläpas till dessa olyckliga öfvertygelsen Straffbm honom ej derföre, beklagom snarare. Men hvar finnes ett uttryek för häpnaden och förtry- telsen of ver deras djerfhet, som under förutsätt- ning af publikens obekantskap med dessa skrifter, och i hopp att dölja det rätta klara innehållet der- af, under mystiska fraser och andäktiga ordmör- jor, icke upphöra att utbasuna den höga religiösa tendensen af den nya Gudafilosofien, och att just i detta ämne framställa henne, såsomen välgörer- ska för menskligheten 7 Jag lemnar åt hvar för- nuftigläsare, atthäröfver göra de betraktelser, som jag för min del gema undviker att tillägga. Leöfnlds Skr, IV JUL l8