Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/332

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Men talar icke denna samkna lära, frågar nå- gon, äfven ganska mycket både om Gud och reli- gion i allmänhet, och till och med om sjelfva kristendomens heliga mysterier? Har man ej miss- tänkt dess anhängare till och med för katolicis- inens vidskepelser? Huru står sådant tillsammans med ett system af förenämda beskaffenhet? Jag svarar dertill, att denna fräga är just den som jag sjelf görj och önskade att få besvarad. För min del, h varken kan jag upplösa den, eller bör det af mig fordras. Ty om en filosof, efter att haf?a gjort det största offentliga uppseende med sin lära, i en liten femte skrift motsäger fyra förutgående utförliga afhandlingar, tillhör det visserligen ingen af hans läsare, att förlika hans motsägelser, eller att ansvara derför. Se här emellertid hvad jag för min del tänker, eller hellre sagd t gissar derom. Det system af den så kallade nya filosofien, som utgör föremålet för närvarande undersökning, innehålles i flera af författarens äldre och vigtiga- ste skrifter. Jag tror mig hafvaläst de flesta, men i ingen af dessa är frågan om någon högre varelse än menniskoanden, eller någon annan skapare af verlden. Tvertom begynner systemet, i sjelfva sin grundläggning, med uttrycklig motsägelse af en si- dan ursprunglig varelse. I den mån den nya lä- ran utbredt sig och vunnit ryktbarhet, torde min

^