Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/356

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


at('^lKra? AUt detta skall således yexelvis intryckas i uagdpmens minnen och utplånas derur, att åter in- pregia annat nyare. Men måste ej de ungas huf* Toden derigenom komma att likna' skriftaflor, på krilka de Uandade dragen af äldre och nyare skrift gwa alltsammans oredigt och oläsbart? Och omså hände^ att ändtligen efter något längre besinnande, det sista som det första skulle befinnas äfventy- radt och missledande, hvem ersätter då den onyt- tigt uppoffrade tiden? och h vad mer är, hvem åter- ger åt så många förbryllade hufvuden denna klar- het och redighet i tankens bruk, som aldrig blif- vit fordrad af dem, och som de under hela deras Ikrotid fått en lång vana att umbära? B. Du öfvar din vältalighet. Broder , emot nya filosofien, som behöfde kanhända en bättre advokat än jag är. Mycket af hvad du sagt kan hafva sin goda grund; åtskilligt torde deremot tåla påminnelse, och kunna ses ur andra synpunkter. I allmänhet anmärker jag: först, din ståndaktiga be- nägenhet för den gamla , så kallade sunda förnufts^ filosofien j som, då den likväl alltid stöder sig blott och endast på några halfva och ytliga notio- ner, snarare utgör någonting i stället för filosofi, än en filosofi i och för sig sjelf; dernäst , och för

�ndra, din synbara obenägenhet att erkänna 

af den nya filosofiens djupare väsende, oak-