Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/91

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


-. 33^

koBsllara, sfidan som den, af h vilken bon ellerträdddes, en lära, full af finhet och mörker , som icke* allenast jäfvar på en gäng erfarenhet och förnuft y nen äf ven ger tydeligen till spillo vara högsta moraliska intressen? Ty, man säge mig, huru Til dessa böra finnas bevarade, vare sig genom % �at& föfiiuftiga troj (sedan nemligen sjelfva förnuftets fisilskhet blifvit förut ädagalagd) eller Fichtes moraliska 't;erW^orrf/w!>ig^j eller Schellings abso^ Juia identitet j äfven med hans derefter tillagda spekuhtion om Guds uppkomst genom grundens begär att föda honom? Med särskilt hänseende till den kritiska filosofien, frägar jag dernäst: huruvida en spekulation, hVars hela resultat blir en absolut okunnighet om allt hvad som rör oss vigtigast, mä förtjena namn af filosofi ; eller huruvida' till denna sistnämda icke mä fordras nägot positivt omdöme, rörande menniskovarelsen, dess ursprung och ändlBimäl^Jag medgifver, att om lögnaktigheten af alla våra yttre och inre förnimmelser, af allt hvad erfisiFenbet och förnuft försäkra oss om , kunde med fullkomlig ovedersäglighet ådagaläggas; så vore detta, fiistän en blott negativ, dock reell kunskap, och i visst afseende äfven filosofisk. Men för att UopoUs Skr. IV Del. ^