Sida:Linköpings Weckotidningar 1794.djvu/118

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Icke må eller någon genom desse Tidningar wara förolämpad, emedan Oskulden aldrig lider då lasten och nedrigheten antastas.

Med nästa års början kommer, som redan bekant är, en ny Tidning at utgifwas, som torde täfla med de fläste Tidningar i Riket om företrädet, dels til Utländska Nyheters snara läsning på Swenska, och dels för andre wittre ämnen som komma at afhandlas. Jag wet wäl, at mitt loford är öfwerflödigt och aldeles onödigt, då hwar ock en redan haft tilfälle at läsa Prof-Bladet N:o 1. Jag önskar blott upriktigt, at Utgifwarens möda och stora kostnad, måtte af en uplyst Allmänhet med upmuntran och tacksamhet ihogkommas.

Jag slutar, w. G., med desse Tidningars utgifwande Lördagen den 27 nästkommande December, och får då aflägga min tacksägelse, hos Respective Prenumeranterne, för det förtroende och den tilgifwenhet, de mig behagat wisa.

För den möda jag haft, blir det min enda förnöjelse, och det för mig allena, at jag warit den Första som börjat med WeckoTidningars utgifwande i Linköpings Stad.

Mången har trodt, at denna Tidning icke kostat mig mera än beswäret. Läsaren behagar derföre se här nedanför beloppet för innewarande är, och döme sädan, om jag icke må wara nöjd at komma ur snaran. Det är sant, at jag icke contant betalt Tryckningskostnaden, men så anser jag mistningen af min Lön såsom contant däremot swarande. Linköping den 15 November 1794. Isaac Lundegrén.